Osobní nástroje
Nacházíte se zde: Úvod Jmenné autority Metodické materiály Metodika tvorby personálních autorit podle RDA
Akce dokumentů

Metodika tvorby personálních autorit podle RDA

Metodika tvorby a kontroly jmenných autorit podle RDA

Osobní jména

Obsah

Úvod

Přehled polí a podpolí autoritního záznamu ve formátu MARC 21

Přílohy:

I. Příklady celých autoritních záznamů

II. Příklady a poznámky k přepisu nelatinkových písem

III. Přehled použitých zdrojů

Úvod

Smyslem této publikace je stát se praktickým průvodcem pro práci se jmennými autoritami-osobními jmény a sjednotit praxi katalogizátorů v této oblasti. Příručka je strukturována podle jednotlivých polí a podpolí formátu MARC 21, používaných v autoritních záznamech, a podává jejich stručný výklad na základě pravidel RDA. Výklady jsou doplněny množstvím příkladů, které názorně ukazují aplikaci pravidel i formátu v obvyklých i méně obvyklých situacích. Příklady jsou upraveny tak, aby byly co nejpřehlednější a obsahovaly zejména informace pro vysvětlení aktuálního pole/podpole. Celý text je psán se záměrem, aby mohl sloužit jako referenční příručka i pro méně zkušené katalogizátory nebo pro ty, kteří pracují s autoritami jen okrajově. Součástí jsou i některé upřesňující informace, týkající se přímo formátu (interpunkce, indikátory a pořadí podpolí v záhlaví). Příručka nenahrazuje manuál MARC 21 pro autority, ani pravidla RDA.

Speciální částí je příloha s příklady jmen, přepsaných z různých nelatinkových písem, které dávají názornou představu, jak pracovat s tabulkami pro přepis a instrukcemi, obsaženými v publikaci Doporučení pro přepis nelatinkových písem do latinky (2004). Tyto příklady byly převzaty ze záznamů v současné bázi národních autorit. Publikaci uzavírá přehled odpovídajících si polí a podpolí formátů MARC 21 a UNIMARC.

Všechny příklady v publikaci jsou pro lepší přehlednost zapsány s mezerou po identifikátorech, označujících podpole (např. $a). V oficiálním přesném zápise se však tato mezera nepoužívá.

Přehled polí a podpolí autoritního záznamu ve formátu MARC 21

Návěští

Kontrolní pole a identifikační kódy*

001      Kontrolní číslo (NO)**

003      Identifikátor kontrolního čísla (NO)

005      Datum posledního zpracování (NO)

008      Údaje pevné délky (NO)

024      Jiný standardní identifikátor (O)
            První indikátor: 7 (zdroj specifikován v podpoli 2)
            $a standardní číslo nebo kód (NO)
            $2 zdroj (NO)

040      Zdroj katalogizace (NO)
            $a Agentura zajišťující původní katalogizaci (NO)
            $b Jazyk katalogizace (NO)
            $c Agentura převádějící záznam do strojem čitelné podoby (NO)
            $d Agentura, která záznam modifikovala (O)
            $e Použitá pravidla popisu (NO)

046      Speciální kódovaná data (O)
            $f Datum narození (NO)
            $g Datum úmrtí (NO)
            $s Počáteční datum činnosti (NO)
            $t Konečné datum činnosti (NO)

Záhlaví

100      Záhlaví – osobní jméno (NO)
            Indikátor:         0 = Rodné/křestní jméno
                                    1 = Příjmení
                                    3 = Jméno rodu/rodiny
            $a Osobní jméno (NO)
                                    Jména osob
                                    Jména rodů a rodin
            $b Římské číslice (NO)
            $c Doplňky ke jménu jiné než data (O)
                                    Církevní hodnosti
                                    Křesťanští svatí
                                    Tituly panovníků, jejich manželek a dětí a šlechtické tituly
                                    Výrazy označující rodinný vztah a následující za příjmením
                                    Povolání jako doplněk
                                    Kvalifikátory u fiktivních postav
            $d Data související se jménem (NO)
            $q Rozpis iniciál rodného/křestního jména (NO)
            $7 Kontrolní číslo (NO)

Úplné věcné odkazy

368      Jiné související informace o osobě (O)
            $c jiné označení osoby (O)
            $d titul osoby (O)
            $s počáteční datum rozmezí (NO)
            $t konečné datum rozmezí (NO)

370     Související místo (O)
            $a místo narození (NO)
            $b místo úmrtí (NO)
            $c související země (O)
            $f jiné související místo (O)
            $s počáteční datum rozmezí (NO)
            $t konečné datum rozmezí  (NO)

372     Oblast působnosti (O)
            $a oblast působnosti (O)
            $s počáteční datum rozmezí (NO)
            $t konečné datum rozmezí (NO)

373    Afiliace (O)
            $a afiliace (O)
            $s počáteční datum rozmezí (NO)
            $t konečné datum rozmezí (NO)
            $2 zdroj termínu (NO)

374    Povolání (O)
            $a povolání (O)
            $s počáteční datum rozmezí (NO)
            $t konečné datum rozmezí (NO)

375    Pohlaví (O)
            $a pohlaví (O)
            $s počáteční datum rozmezí (NO)
            $t konečné datum rozmezí (NO)

377    Související jazyk (O)
            $a kód jazyka (O)

Směrování a odkazy

400      Směrování odkazu viz – osobní jméno (O)
            $w Řídicí podpole (NO)
                        d = akronym
                        r = označení vztahu v $i
            $i Instrukční fráze (NO)
                        Církevní jméno:
                        Jméno získané sňatkem:
                        Pseudonym:
                        Rodné jméno:
                        Skutečné jméno:
                        Společný pseudonym:
                        Světské jméno:
            $2 Jazyk katalogizace a záhlaví (NO)
            $0 o (NO)

500      Směrování odkazu viz též – osobní jméno  (O)

Poznámky, všeobecné informace a elektronické umístění a přístup

665      Odkaz na historii záhlaví (NO)
            $a Odkaz na historii záhlaví (O)

667      Neveřejná všeobecná poznámka (O)
            $a Neveřejná všeobecná poznámka (NO)

670      Zdroj nalezených informací (O)
            $a Zdroj citace (NO)
            $b Nalezená informace (NO)
            $u Unifikovaný identifikátor zdroje (O)

675      Zdroj prověřovaný s negativním výsledkem (NO)
            $a Citace zdroje (O)

678      Biografické nebo historické údaje (O)
            Indikátor:         0 = Biografický koncept
            $a Biografické nebo historické údaje (O)

682      Informace o zrušeném záhlaví (NO)
            $i Vysvětlující text (O)
            $a Náhrada záhlaví (O)

856      Elektronické umístění a přístup (O)
            Indikátor (= 1. indikátor): 4 = http
            Indikátor (= 2. indikátor): 2 = Související zdroj
            $u Adresa elektronického zdroje (O)
            $y Text odkazu (O)
            $4 N (NO)

Národní pole

906      Interní údaje o zpracování (O)

* Jde o pole, generovaná z větší části automaticky, katalogizátor do nich obvykle nezasahuje.

** (O) a (NO) značí opakovatelné či neopakovatelné pole/podpole

Návěští

LDR  - Návěští

Příklad:
LDR    -----nz--a22-----n—4500

Návěští je prvním polem záznamu souboru autorit. Má pevnou délku 24 znakových pozic (00-23). Tvoří je údaje (číslice a abecední kódy) charakterizující parametry záznamu.

Znakové pozice

00-04  Délka záznamu

05        Status záznamu
n          nový záznam
c          opravený záznam
a          doplněný záznam
d          zrušený záznam
s          zrušený záznam, záhlaví se rozdělilo na dvě či více záhlaví
x          zrušený záznam, záhlaví nahrazeno jiným záhlavím

06        Typ záznamu
z          záznam souboru autorit

07-08  Není definován

09        Použitá znaková sada
#          MARC-8
a          UCS/Unicode

10        Délka indikátorů

11        Délka označení podpole

12-16  Bázová adresa údajů

17        Úroveň úplnosti záznamu
n          úplná úroveň
o          neúplná úroveň

18-19 Není definován

20-23 Mapa adresáře
20        Počet znaků délky pole
21        Délka počáteční znakové pozice
22        Délka implementačně definované části
23        Není definován

Poznámka pro účastníky projektu Kooperativní tvorba a využívání souboru národních autorit:
V návěští dochází ke změně pouze ve statusu záznamu na páté pozici. Prakticky se používají možnosti:
n          nový záznam
c          opravený záznam
d          zrušený záznam

Kontrolní pole a identifikační kódy

001 – Kontrolní číslo (NO)

Příklad:

001      jx20050531007

Pole obsahuje kontrolní (identifikační) číslo shodné s číslem uváděným v záhlaví v podpoli $7. Na rozdíl od něj je však není možné přímo měnit, pole je zamčeno – proto má v případě nesrovnalostí a výskytu dvou různých čísel ve stejném záznamu větší váhu.

Pole nemá žádné indikátory a podpole.

003 – Identifikátor kontrolního čísla (NO)

Příklad:

003      CZ-PrNK

Pole obsahuje kód agentury, jejíž kontrolní číslo je uvedeno v poli 001, zastupuje její jméno a identifikuje ji v mezinárodním bibliografickém prostředí. V případě báze národních autorit je to kód Národní knihovny ČR.

Kód je přidělen z MARC Code List for Organizations, který spravuje Library of Congress.

005 – Datum posledního zpracování (NO)

Příklad:

005      20050809094249.0

Čas poslední transakce záznamu je generován automaticky systémem. Pole obsahuje 16 znaků určujících datum v pořadí: rok – měsíc – den (8 znaků) hodina – minuta – vteřina – desetina vteřiny (oddělená od vteřiny tečkou) (8 znaků).

Pole nemá žádné indikátory a podpole.

Datum, kdy byl záznam poprvé uložen do báze, se uvádí na začátku pole 008 (viz dále) a již se nemění.

008 – Údaje pevné délky (NO)

Příklad:

008      050601|n|acnnnaabn-----------n-a|a------

Pole obsahuje 40 znakových pozic, které poskytují informace o záznamu jako celku nebo o specifických aspektech záhlaví 100 a směrování odkazů 400 a 500.

024 – Jiný standardní identifikátor (O)

První indikátor: 7 (zdroj specifikován v podpoli 2)
$a standardní číslo nebo kód (NO)
$2 zdroj (NO)

Do pole zapisujeme jednoznačné identifikátory spojené s danou autoritou.

Preferovány jsou zdroje identifikátorů mezinárodní povahy, případně oborového zaměření. Identifikátory napomáhají k jednoznačné identifikaci dané autority, jejich uvedení v autoritním záznamu slouží k propojení na záznam v uvedeném zdroji nebo jako strojově čitelná informace.


Mezi akceptované identifikátory, které je možné do pole zapsat, patří:
 • ISNI – numerický 16místný kód
 • ORCID – numerický 16místný kód s mezerníky oddělující 4 číslice
 • Wikidata – prefix Q s číslem

Zápis je povolen v podobě kódu v podpoli $a s označením zdroje identifikátoru v podpoli $2. Zdroj identifikátoru je zadán v jednotné podobě (zapisován malými písmeny). Podpole nejsou opakovatelná.

Příklady:

0247 $a Q42309231 $2 wikidata
1001 $a Pinoteau, Henri, $d 1991- $7 jo20201085641

0247 $a 0000000485565309 $2 isni
1001 $a Yellen, Jeremy A., $d 1977- $7 jo20201085861

0247 $a 0000-0002-1180-3250 $2 orcid
1001 $a Vosolsobě, Stanislav $7 xx0247646

0247 $a 0000000056803540 $2 isni
0247 $a Q12025859 $2 wikidata
1001 $a Babánek, Josef, $d 1863-1941 $7 jk01010479

0247 $a 0000000114704162 $2 isni
0247 $a 0000-0001-9535-1732 $2 orcid
0247 $a Q4916221 $2 wikidata
1001 $a Hjørland, Birger, $d 1947- $7 js20090721006


Poznámka: Zápis identifikátorů není povinný. Pole vyplňujeme v případě, kdy identifikátor v rámci tvorby autority ověříme v samotném zdroji identifikátorů (viz Seznam elektronických zdrojů (část V. Zdroje identifikátorů). V případě duplicit nebo nesrovnalostí ve zdroji identifikátorů identifikátor raději nezapisujeme.

Pokud citujeme údaje (jiné než samotný identifikátor, např. odkaz viz), uvádíme zdroj v poli 670.


040 – Zdroj katalogizace (NO)

Příklad:

040      $a BOA001$b cze$d ABA001$e rda

Podpole $a – sigla knihovny, která záznam vytvořila
Podpole $b – jazyk katalogizace, zůstává vždy „cze“
Podpole $c – sigla knihovny, odpovědné za převedení do strojové podoby (např. z kartotéčních Kuncových lístků)
Podpole $d – sigla knihovny, odpovědné za opravení/doplnění záznamu
Podpole $e – katalogizační pravidla, podle kterých je záznam založen či revidován

Poznámka:
Záznamy vytvořené podle AACR2 a nezrevidované podle RDA podpole $e neobsahují.
V záznamech vytvořených či zrevidovaných podle RDA je v podpoli $e hodnota „rda“.

Zdroj katalogizace uvádí jméno instituce, zodpovědné za aktuální stav záznamu. Každá knihovna, která v záznamu provede nějakou změnu, bude uvedena v samostatném podpoli $d. Jako poslední je zapsána sigla Národní knihovny ČR (ABA001), jejíž Oddělení národních jmenných autorit (dále ONJA) záznam schválilo.

Není možné, aby za sebou následovalo více stejných podpolí se shodným obsahem.

046 – Speciální kódovaná data (O)

Do pole zaznamenáváme datum narození, datum úmrtí a datum či rozmezí dat činnosti osoby.

Podpole $f datum narození (NO)
Podpole $g datum úmrtí (NO)
Podpole $s počáteční datum činnosti (NO)
Podpole $t konečné datum činnosti (NO)

Příklady:

046     $f 1920
1001   $a Balcar, Josef,$d 1920-

046    $f 1890$g 1938
1001  $a Čapek, Karel,$d 1890-1938

046    $s 1474$t 1515
1001  $a Gleismüller, Sigmund,$d činný 1474-1515

046    $s 1636
1001  $a Mártir Rizo, Juan Pablo,$d činný 1636

Poznámka:
Pole 046 nevyplňujeme „ručně“. Je generováno systémem ALEPH na straně Národní knihovny ČR.


Záhlaví

100 Záhlaví – osobní jméno (NO); 400, 500 – Směrování odkazu viz a viz též – osobní jméno (O); 600 – Vedlejší věcné záhlaví – osobní jméno (O)

Příklady:

100 0   $a Klaret,$d asi 1320-asi 1370$7 jk01060290
400 0   $a Bartoloměj,$c z Chlumce,$d asi 1320-asi 1370$0 o

Pole 100 se používá k vytvoření hlavního záhlaví, ostatní záhlaví jsou vedlejší.

Indikátory, podpole, interpunkce

Indikátory

Indikátor se zapisuje pouze na první pozici s následujícími hodnotami:

0 – vstupní prvek je zapsán pod rodným/křestním jménem

Příklady:

100 0  $a Klaret

400 0  $a Boleslav,$c Křivoústý

400 0  $a Lev Burián Berka z Dubé a Lipé


1 – vstupní prvek je zapsán pod příjmením nebo jménem, které je možno za příjmení považovat (u starších jmen přídomek, přezdívka)

Příklady:

100 1 $a Vojtěchovská, Hedvika

100 1 $a Rvačovský ze Rvačova, Vavřinec Leander

100 1 $a Abe, Kōbō

100 1 $a Amfiteatrov, Aleksandr Valentinovič

400 1 $a Berka z Dubé, Lev Burian

400 1 $a <<z >>Chlumce, Bartoloměj


3 – vstupní prvek je zapsán pod jménem rodu/rodiny

Příklady:

100 3 $a Habsburkové (rod)

100 3 $a Netvorští z Březí (rod)

100 3 $a Kafkovi (rodina)

100 3 $a Adams (rodina)


Formálně může indikátor s hodnotou 1 vyhovovat jménu v podpoli $a s čárkou uvnitř podpole (jméno a příjmení v invertovaném pořadí) a indikátor s hodnotou 0 jménu v podpoli $a bez čárky uvnitř podpole (jméno v přímém pořadí), avšak to jen tehdy, jedná-li se o osoby s novodobým jménem, rozděleným zřetelně na jméno a příjmení.

Toto formální hledisko však jako obecné kritérium pro indikátor ztroskotává u řady dalších jmen, kde dochází k rozporu (jméno obsahuje pouze příjmení, jméno v invertovaném pořadí nezačíná příjmením, příp. je vůbec neobsahuje), a tak se jím nemůžeme vždy řídit.

Příklady:

100 1  $a Znamenák, Vladimír,$d 1936-
400 1  $a Znamenák,$d 1936-

100 1  $a Daniel-Rops, Henri,$d 1901-1965
400 1  $a Daniel-Rops,$d 1901-1965

100 1  $a Benedikt z Nudožer, Vavřinec,$d 1555-1615


Některá jména neznají rozdělení jméno-příjmení, uvádíme je pak buď v přímém pořadí jako jeden celek a píšeme indikátor s hodnotou 0, nebo považujeme jejich druhé (příp. jiné) jméno formálně za příjmení a píšeme hodnotu 1. Záleží na tom, v jakém řazení je jméno obecně nejpoužívanější.

Pokud u jmen spolehlivě rozlišíme části křestní jméno a příjmení, budou indikátory teoreticky zapsány takto (viz též poznámka výše):

100 1  $a Kramerius, Václav Matěj,$d 1753-1808
400 0  $a Václav Matěj Kramerius,$d 1753-1808

Poznámka:
Výše uvedený příklad je pouze teoretický. Tvar jména v přímém pořadí jako odkazovou variantu používáme pouze v odůvodněných případech (u moderních autorů odkazy tohoto typu nevytváříme).


U podoby jména tvořené iniciálou, uvedeme indikátor 1, pokud je iniciála prokazatelně posuzována jako příjmení. Pokud to není zřejmé, uvedeme indikátor 0.

100 1  $a Bartoli, Daniello,$d 1608-1685
400 0  $a D. B.,$d 1608-1685
400 1  $a B., D.,$d 1608-1685


Podpole

$a osobní jméno (NO)
$b římské číslice (NO)
$c doplňky ke jménu jiné než data (O)
$d data související se jménem (NO)
$q rozpis iniciál rodného/křestního jména nebo úplnější forma jména (NO)
$7 kontrolní číslo (NO)

Pořadí podpolí

Obvyklé pořadí podpolí v autoritním záhlaví je: a – q – b – c – d – 7.
Odlišné pořadí podpolí je výjimečné a nastává v těchto případech:
a – c – b – d – 7 – římská číslice se vztahuje k doplňku a nikoli ke jménu; je to případ tibetských náboženských titulů dalajláma a karmapa;
Pořadí podpolí v odkazech je: w – i – a – q – b – c – d – 2 – 7/0

Příklady:

100 1   $a Macintosh, R. R.$q (Robert Reynolds),$c Sir,$d 1897-1989$7 nlk20030128025

100 0   $a Přemysl Otakar$b I.,$c český král,$d asi 1155-1230$7 jn20000728537


Interpunkce

1. Je-li přítomno podpole $d, končí podpole $c čárkou vždy, podpole $a jen tehdy, není-li přítomno současně podpole $b či $q. Je-li to ten případ, přesouvá se čárka za tato podpole.

Příklady:

100 1   $a Juin, Hubert,$d 1926-1987

100 1   $a Randall, J. G.$q (James Garfield),$d 1881-1953

100 0   $a Klára,$c z Assisi, svatá,$d 1194-1253

100 1   $a Harald$b V.,$c norský král,$d 1937-

100 1   $a Barreau, Nicolas$c (fiktivní postava),$d 1980-


2. Je-li přítomno podpole $c, avšak nikoli podpole $d, končí čárkou pouze předcházející podpole. Neplatí v případě, kdy je doplněk v kulatých závorkách. V tomto případě není předcházející podpole odděleno čárkou.

Příklady:

100 1   $a Bagrit, Leon,$c Sir

100 0   $a Modrý pták$c (ekonom)


3. Nejsou-li obsazena podpole $c či $d, nekončí čárkou žádné podpole.

Příklady:

100 1   $a Kic, Pavel

100 1   $a Eyre, A. G.$q (Anthony Gascoigne)


100 $a (400 $a, 500 $a, 600 $a) – Záhlaví – osobní jméno (NO)

Jména osob

Poznámka k definici osoby:
Za osoby považujeme nejen reálné lidské osoby, ale i postavy jmenované v posvátných a apokryfních knihách, fiktivní a legendární postavy a postavy jiného než lidského původu. (RDA 9.0).

Jméno osoby se určí takové, pod kterým je osoba obecně běžně známa, na základě těchto zdrojů (v pořadí důležitosti) (RDA 9.2.2.2):
•    preferovaný pramen popisu ve zdrojích spojovaných s osobou (t. j. v dílech osoby nebo v dílech, v nichž se o osobě pojednává).
•    další údaje ve zdrojích spojovaných s osobou
•    příručkové prameny

Pokud se jméno osoby vyskytuje ve více než jednom jazyce, zvolí se jméno, které koresponduje s jazykem většiny zdrojů. (RDA 9.2.5.2).

Existují dvě výjimky:

řecká a latinská forma jména versus forma jména v jiných jazycích

Pokud se jméno osoby vyskytuje v řecké nebo latinské formě jména a rovněž v rodném či adoptovaném jazyce, zvolí se forma jména nejčastěji se vyskytující v příručkových pramenech.

standardní počeštěná forma jména

Pokud je osoba uvedena pod rodným jménem a/nebo pod jiným slovem či frází spojenou s osobou (tj. ne pod příjmením nebo pod šlechtickým titulem), zapíše se česky, pokud získala v českých pramenech standardní počeštěnou formu. Jedná se především o svaté, papeže, panovníky, latinské antické autory, řecké a orientální starověké a středověké osoby a různé osobnosti mezinárodního významu, příp. osoby těžko geograficky zařaditelné a fiktivní postavy. V případě pochybností se použije rodný nebo adoptovaný jazyk osoby nebo latina.

Pokud se jméno osoby skládá z více částí, výběr pořadatele záhlaví vychází z příručkových pramenů, vydaných v jazyce osoby nebo země, kde žije či působí (RDA 9.2.2.4).

Prakticky to znamená, že autoritní záhlaví přebíráme z jednotlivých národních agentur (u nelatinkových písem s příslušnou transkripcí). Angloamerické autory přebíráme z Library of Congress, německé z Deutsche Nationalbibliothek atd. Není přípustné přejmout např. záhlaví ruského autora z americké knihovny.


Příklady pro volbu autoritní formy jména zahraničních osob, uváděné pod příjmením:

Příklad 1:

Gorbachev, Mikhail Sergeevich – Library of Congress

Gorbacev, Michail S. – Die Deutsche Bibliothek

Горбачев, Михаил Сергеевич – Российская национальная библиотека - The National Library of Russia

Jde o ruského autora, autoritní záhlaví přejímáme z Ruské národní knihovny v příslušném přepise z cyrilice, záhlaví z jiných knihoven můžeme uvést v odkaze viz:

100 1   $a Gorbačev, Michail Sergejevič

400 1   $a Gorbacev, Michail S.

400 1   $a Gorbachev, Mikhail Sergeevich


Příklad 2:

Montvila, V. – Library of Congress

Montvila, Vytautas – Lietuvos Nacionalinė Biblioteka/Lithuanian National Library

Jde o litevského autora, autoritní záhlaví přejímáme z Litevské národní knihovny:

100 1   $a Montvila, Vytautas


Příklad 3:

Rudloff, Leo A. – Library of Congress

Rudloff, Leo von – Die Deutsche Bibliothek

Rudloff, Leo v., O. S. B. – Österreichische Nationalbibliothek

Jde o německého autora, autoritní záhlaví přejímáme z Německé knihovny:

100 1  $a Rudloff, Leo von


Příklad 4:

Lempereur, Alain – Library of Congress

Pekar Lempereur, Alain – Bibliothèque Royale de Belgique

Jde o belgického autora, autoritní záhlaví přejímáme z Belgické královské knihovny:

100 1  $a Pekar Lempereur, Alain


Příklad 5:

Michalk, Siegfried – Library of Congress

Michalk, Siegfried – Die Deutsche Bibliothek

Michałk, Frido – Bibliothéque nationale de France

Michałk, Frido – Biblioteka Narodowa

Jde o lužickosrbského autora, publikujícího německy a lužickosrbsky; do autoritního záhlaví přejmeme jméno v jazyce osoby, tzn. v lužické srbštině. Pro německé jméno vytvoříme odkaz:

100 1  $a Michałk, Frido

400 1  $a Michalk, Siegfried

(lužickosrbské autory přednostně ověřujeme v Lužickosrbském institutu - www(Serbski institut))


Příklad pro volbu autoritní formy jména vyskytující se v řecké či latinské formě a rovněž v rodném či adoptovaném jazyce:

Comenius, Johann Amos – jméno vyskytující se v některých dílech autora

Komenský, Jan Amos - jméno vyskytující se v některých dílech autora a v referenčních pramenech

Jde o českého autora, jehož jméno se v jeho dílech a referenčních zdrojích objevuje v české a latinské formě. Do autoritního záhlaví přejmeme jméno nejčastěji se vyskytující v příručkových pramenech.

100 1   $a Komenský, Jan Amos

400 1   $a Comenius, Johann Amos

Poznámka:

Toto pravidlo uplatníme jen v případě českých autorů. V případě zahraničních autorů převezmeme formu jména uvedenou v příslušné bázi autorit.


Příklad pro volbu autoritní formy jména fiktivních postav

pod příjmením:

Холмс, Шерлок – Russian State Library (Ruská státní knihovna v Moskvě)

Holmes, Sherlock – Library of Congress

Jde o literární postavu anglického soukromého detektiva z povídek a románů Sira Arthura Conana Doyla. Autoritní záhlaví přejímáme z Library of Congress:

100 1  $a Holmes, Sherlock


pod rodným jménem a/nebo pod jiným slovem či frází spojenou s osobou:

Winnie-the-Pooh – Library of Congress

Winnie l'ourson  – Bibliothéque nationale de France

Medvídek Pú – forma jména vyskytující se v českých pramenech

Jde o literární postavu medvídka v dětské knize, kterou napsal Alan Alexander Milne. Autoritní záhlaví převezmeme v české podobě, protože postava získala v našem prostředí standardní počeštěnou formu:

100 0  $a Medvídek Pú

Poznámka:
Součástí záhlaví všech fiktivních postav je vždy kvalifikátor. Viz sekce $c Kvalifikátory u fiktivních postav.


Příklady autoritních záhlaví osob, uváděných pod rodným jménem, které získaly v českých pramenech standardní počeštěnou formu:

100 0   $a Bonifác$b VI.,$c papež,$d -896

100 0   $a Averroes,$d 1126-1198

100 0   $a Ktésias,$c z Knidu,$d činný 5. století př. Kr.-4. století př. Kr.

100 0   $a Alexej$b I. Michajlovič,$c ruský car,$d 1629-1676

avšak:

100 1   $a Aleksejev, Aleksej Ivanovič

Srov. poznámky k přepisu cyrilice.

Poznámka:
Pokud vstupním prvkem záhlaví je rodné jméno, za kterým následuje výraz označující místo původu, bydliště, povolání nebo nějakou jinou charakteristiku, zapíšeme takový výraz do podpole $c (RDA 9.2.2.18).

Příklady:

100 0   $a Petr,$c ze Zásadí,$d činný 16. století

100 0   $a Azriel,$c mi-Gerona,$d asi 1160-asi1238

100 0   $a John,$c of Fornsete,$d -1239

100 0   $a Erik,$c Rudý,$d asi 950-asi 1003

400 0   $a Theodorich,$c Veliký,$d 453-526

100 0   $a Oldřich,$c z Chlumu (fiktivní postava),$d 1229-

Pokud do podpole $c patří ještě další doplněk, zapíšeme jej do jednoho podpole $c a oddělíme čárkou.

Příklady:

100 0   $a Arnošt,$c z Pardubic, pražský arcibiskup,$d 1297-1364

100 0   $a Feodosij,$c Totemskij, svatý,$d asi 1160-asi 1238

100 0   $a Jana,$c z Arku, svatá,$d 1412-1431
400 0   $a Jana,$c Orleánská, svatá,$d 1412-1431
avšak:
400 0   $a Panna Orleánská,$d 1412-1431

Upozornění:

Přestává platit řešení z Dotazu ke katalogizaci č. 283:
https://katdotaz.nkp.cz/zobraz.phtml?id=283


Přechýlená jména

Pro jména zahraničních autorek se obvykle nevytvářejí odkazy s českou, přechýlenou podobou. Výjimkou je např. případ, kdy je do češtiny přeloženo celé jméno, včetně jména rodného/křestního, čímž se zastírá spojitost s originální formou jména.

Příklad:

100 1   $a Pedler, Margaret,$d -1948
400 1   $a Pedlerová, Markéta,$d -1948$2 czecze


Jména rodů a rodin

U jmen rodin a šlechtických a panovnických rodů, známých pod českou variantou jména, vyhledatelnou v příručkových a jiných pramenech (mj. i časopisecké a novinové články), použijeme českou formu jména. Ostatní jména uvádíme ve tvaru a jazyce originálu. Do závorky za jméno uvedeme kvalifikátor „rod“ pro jméno šlechtického nebo panovnického rodu, nebo „rodina“ pro jméno současné rodiny, příp. pro jméno starší rodiny, která není šlechtická ani panovnická.

České rody prioritně ověřujeme v Mašek, Petr: Šlechtické rody v Čechách, na Moravě a ve Slezsku od Bílé hory do současnosti. Vyd. 1. Praha: Argo, 2008-2010

Tvary českých jmen:

1) Jména, pro něž je možné použít koncovku –ovi i –ové:

Koncovku -ovi mají příjmení, označující rodinu (Vejvodovi)

Koncovku -ové mají rody (Černínové)

2) U jmen, která mají formu přídavného jména, se použije 1. pád mn. č., vytvořený přímo z daného jména (Hrušínští, Smiřičtí ze Smiřic)

Příklady:

100 3   $a Lobkowiczové (rod)

100 3   $a Kinští (rod)

100 3   $a <<ze >>Sovince (rod)

100 3   $a Sásánovci (rod)

100 3   $a Künigl-Ehrenburg (rod)

100 3   $a Mielničtí (rodina)

100 3   $a Taussigovi (rodina)

100 3   $a Cousteau (rodina)

100 3   $a Widerhofer (rodina)


100 $b (400 $b, 500 $b, 600 $b) – Římské číslice (NO)

Pole obsahuje římskou číslici samotnou nebo s další částí rodného/ křestního jména. Používá se jen pro záhlaví s tímto druhem jména (tzn. indikátor s hodnotou 0). Součástí číslice je vždy tečka.

Příklady:

100 0   $a Gustav$b II. Adolf,$c švédský král,$d 1594-1632

100 0   $a Sixtus$b IV.,$c papež,$d 1414-1484


Římské číslice se obvykle vztahují ke jménu a zapisují se tedy za podpole $a. Výjimka nastává u tibetských náboženských titulů, kdy se číslice vztahuje k těmto titulům a nikoli ke jménu. V těchto případech se římské číslice zapisují za podpole $c.

Příklady:

100 0   $a Dge-'dun-grub,$c dalajlama$b I.,$d 1391-1474
400 0   $a Gendündub,$c dalajlama$b I.,$d 1391-1474

100 0   $a Rang-'byung-rig-pa'i-rdo-rje,$c karmapa$b XVI.,$d 1924-1981
400 0   $a Rangdžung Rigpä Dordže,$c karmapa$b XVI.,$d 1924-1981


Ve speciálním případě, kdy římskou číslici obsahuje šlechtické jméno, jehož vstupním prvkem je rodová příslušnost a indikátor má hodnotu 1, číslici zapíšeme do podpole $c.

Příklad:

100 1   $a <<z >>Rožmberka, Jan,$c II.,$d asi 1434-1472

Pokud bychom se striktně drželi manuálu pro MARC 21, který, stejně jako pravidla RDA, s tímto typem jmen nepočítá, museli bychom zapsat záhlaví s římskou číslicí, která se váže k rodnému/ křestnímu jménu, v přímém pořadí. Důsledkem by byla roztříštěnost, nemožnost smysluplného hledání v rejstřících a kontaminace šlechtických a panovnických záhlaví. Stejný typ záhlaví by musel být radikálně změněn jen kvůli přítomnosti římské číslice:

100 1    $a <<z >>Hradce, Jáchym,$d 1526-1565
ale:
100 0    $a Jindřich$b IV. z Hradce,$d 1442-1507

Správněji:
100 1    $a <<z >>Hradce, Jáchym,$d 1526-1565
100 1    $a <<z >>Hradce, Jindřich,$c IV.,$d 1442-1507

100 $c (400 $c, 500 $c, 600 $c) – Doplňky ke jménu jiné než data (O)

Doplňky se přidávají ke jménům jen tehdy, jsou-li s ním pevně svázány. Povinné jsou v autoritním záhlaví u nejvyšších panovnických a církevních hodností. Ostatní případy je třeba posoudit podle následujících pravidel.

Církevní hodnosti

Nejvyšší titul v křesťanské církevní hierarchii – papež, antipapež – se uvádí v doplňku v autoritním záhlaví vždy a má přednost před ostatními doplňky. Doplnění „biskup“ a další vysoké církevní hodnosti (arcibiskup, opat, abatyše, kardinál, metropolita) se použije v případě, že je osoba identifikována pouze osobním jménem (tj. nikoli příjmením) (RDA 9.4.1.7). Má-li osoba více titulů, použije se v autoritním záhlaví ten nejvyšší (ostatní tituly je možné uvést v poli 368 v podpoli $d).

K titulu biskupa, arcibiskupa a patriarchy se připojuje jméno poslední diecéze.

Příklady:

100 0   $a Hormisdas,$c papež,$d -523

100 0   $a Gundulf,$c rochesterský biskup,$d 1024-1108

100 0   $a Bessarion,$c kardinál,$d asi 1389-1472

100 0   $a Hatto$b I.,$c mohučský arcibiskup,$d asi 850-913

100 0   $a Mlada,$c abatyše,$d 10. století

Chybné příklady (doplněk se nezapisuje u církevních hodnostářů, určených příjmením):

Ne takto: 100 1  $a Graubner, Jan,$c olomoucký arcibiskup,$d 1948-

Ne takto: 100 1  $a Załuski, Andrzej Stanislaw Kostka,$c biskup,$d 1695-1758

Zapisují se také méně známé náboženské tituly. Je důležité použít správnou českou formu takového doplňku.

Příklady:

100 0   $a Ye-shes-blo-gsal,$c lama,$d 1943-

400 0   $a Ješe Losal,$c lama,$d 1943-

100 0   $a Dil-mgo-mkhyen-brtse,$c rinpočhe,$d 1949-

400 0   $a Dilgo Khjence,$c rinpočhe,$d 1949-

100 0   $a Krishnananda,$c svámí,$d 1922-2001

Křesťanští svatí

Slovo „svatý“ se připojí ke jménu křesťanského světce, pokud zároveň nezastával úřad papeže či panovníka (král, císař). V takovém případě se použije doplněk „svatý“ v odkazované formě jména, zatímco v záhlaví je zapsán doplněk vladařský (RDA 9.19.1.2.4).

Pokud však světec zastával jiný úřad, použije se v záhlaví doplněk „svatý“ a zbylé tituly, pod nimiž je obecně známý (např. arcibiskup, opat), se umístí do odkazu.

Vyskytnou-li se výjimečně dva světci stejného jména bez životních dat, použije se druhý, rozlišovací doplněk, je-li k dispozici. Oba doplňky se zapíší do jednoho podpole, odděleny čárkou, první v pořadí je „svatý“.

Tvary jména prioritně ověřujeme v publikaci: Schauber, Vera – Schindler, Hanns Michael: Rok se svatými. Kostelní Vydří : Karmelitánské nakladatelství, 2002.

Příklady:

100 0   $a Kristina,$c svatá,$d -303

100 1   $a Hofbauer, Klement Maria,$c svatý,$d 1751-1820

100 0   $a Bruno,$c z Querfurtu, svatý,$d asi 974-1009
400 0   $a Bruno,$c z Querfurtu, arcibiskup,$d asi 974-1009

100 0   $a Alexandr,$c svatý, voják
100 0   $a Alexandr,$c svatý, mučedník

Doplněk zaznamenáme i v poli 368 $c. V záhlaví je doplněk v jednotném čísle, v poli 368 v množném (výraz „světci“ a „světice“).

1000  $a Vojtěch,$c svatý,$d asi 955-997
368    $c světci

Tituly panovníků, jejich manželek a dětí a šlechtické tituly

Do doplňku zapíšeme titul panovníka a název příslušného státu nebo národa. Uvádíme jen nejvyšší tituly a ty, které panovník používá. Starší a méně významné tituly neuvádíme (je možné je uvést v poli 368 v $d). Nepřipojují se přívlastky spojované se jménem, jejich místo je v odkazech. V odkazované formě pak již neuvádíme tituly.

Příklady:

100 0   $a Přemysl Otakar$b I.,$c český král,$d asi 1155-1230

100 0   $a Theodorich,$c ostrogótský král,$d 453-526
400 0   $a Theodorich,$c Veliký,$d 453-526

100 0   $a Boleslav$b III.,$c polský kníže,$d 1085-1138
400 0   $a Boleslav,$c Křivoústý,$d 1085-1138

Ke jménu manžela (manželky) osoby s nejvyšší panovnickou hodností v rámci státu nebo národa zapíšeme jeho (její) titul, za nímž následuje výraz „choť“ a jméno osoby panovníka (panovnice) s nejvyšším titulem a jeho (její) příslušnost ke státu nebo národu.

Příklady:

100 0   $a Theodóra,$c císařovna, choť Theofila, byzantského císaře,$d asi 815-867

100 0   $a Filip,$c princ, choť Alžběty II., britské královny,$d 1921-2021

100 0   $a Johana,$c královna, choť Filipa I., kastilského krále,$d 1479-1555
400 0   $a Johana,$c Šílená,$d 1479-1555

Za jméno dítěte nebo vnuka (vnučky) osoby s nejvyšší panovnickou hodností se do podpole $c zapíše titul, jehož je dítě nositelem, a teritoriální příslušnost. Je-li dítě nositelem titulu „princ“ („princezna“) bez teritoriální příslušnosti, připojíme k tomuto titulu další titul spojený se jménem, je-li tato osoba jeho nositelem. Pokud osoba žádný další titul nevlastní, bude v podpoli $c za výrazem princ (princezna) následovat výraz syn (vnuk, dcera, vnučka) a jméno osoby panovníka (panovnice) s titulem a příslušností ke státu nebo národu.

Příklady:

100 0   $a Alexandra,$c princezna, vnučka Jiřího V., anglického krále

100 0   $a Helena,$c bavorská princezna,$d 1834-1890

Jazyk doplňku

Záhlaví: v případě panovnických a církevních hodností se píše doplněk česky (RDA 9.4.1.4.1, RDA 9.4.1.7-9.4.1.8). V případě šlechtických titulů se píše v původním jazyce (RDA 9.4.1.5).

Odkazy: vyskytují-li se rozdílné formy téhož jména v různých jazycích, píše se doplněk v jazyce, v němž se vyskytuje s odkazovaným jménem (není chybou vytvořit i odkazy, kdy se jméno nemění, ale doplněk ano).

Příklady:

100 0  $a Ludvík$b XIV.,$c francouzský král,$d 1638-1715

100 0  $a Akihito,$c japonský císař,$d 1933-

100 0  $a Řehoř$b I.,$c papež,$d asi 540-604

100 1  $a Wavell, Archibald Percival Wavell,$c Earl of,$d 1883-1950

100 1  $a Montespan, Françoise Athénaïs de Rochechouart de Mortemart,$c marquise de,$d 1641-1707

100 1  $a Marlborough, John Churchill,$c Duke of,$d 1650-1722

100 1  $a Lützow, František,$c hrabě,$d 1849-1916
400 1  $a Lützow,$c Count,$d 1849-1916$2 czeeng
400 1  $a Lützow, Franz Heinrich Hieronymus Valentin von,$c Graf,$d 1849-1916$2 czeger

100 0  $a Cyril,$c Jeruzalémský, svatý,$d asi 315-386
400 0  $a Cyrillus,$c Hierosolymitanus, sanctus,$d asi 315-386$2 czelat
400 0  $a Cyrillus,$c von Jerusalem, heiliger,$d asi 315-386$2 czeger

Způsob zápisu doplňku
Velká či malá písmena i celkový pravopis se řídí pravidly daného jazyka. V češtině tedy píšeme počáteční písmeno doplňku malé, např. v němčině pak u podstatných jmen velké, u přídavných malé.

Zápis některých českých šlechtických jmen
Je-li vstupním prvkem rodová příslušnost s předložkou, píšeme oba prvky v přímém pořadí a předložku vyčleníme z abecedního řazení pomocí ostrých závorek. Zamezíme tím pro češtinu nepřirozené jazykové situaci, kdy by bylo skloňované jméno odtrženo od předložky.

Příklady:

100 1   $a <<z >>Pernštejna, Polyxena,$d 1567-1642

100 1   $a <<z >>Rožmberka, Vilém,$d 1535-1592

Nikoli:

100 1   $a Pernštejna, Polyxena z,$d 1567-1642

100 1   $a Rožmberka, Vilém z,$d 1535-1592

Výrazy označující rodinný vztah a následující za příjmením

Výrazy označující rodinný vztah typu jr., sr., ml., st., apod. a číslovky (např. II)  nacházející se za příjmením a vyskytující se ve zdrojích spojovaných s osobou, se považují za součást příjmení. (RDA 9.2.2.9.5), uvádí se vždy a to ve tvaru v jakém se ve zdroji vyskytují.

Příklady:

100 1   $a Prouza, Ludvík,$c ml.,$d 1953-
670      $a Prouza, Ludvík st. - Prouza, Ludvík ml.: Matematické základy finančních operací, 1996$b autoritní forma

100 1   $a Schwartze, Johann Christoph,$c Witwe,$d činná 1730-1731
670      $a DNB, cit. 24. 8. 2017$b autoritní forma, data činnosti

100 1   $a Harris, James,$c III,$d 1959-
670      $a LC (Names), cit. 24. 6. 2016$b autoritní forma, datum narození

Upozornění:
Římská číslice je zakončena tečkou pouze v případě, že se tak v daném zdroji nachází.

Poznámka:
U českých autorů doplňujeme tyto výrazy do záhlaví vždy (podle AACR2  se tyto výrazy zapisovaly pouze v případě, kdy nebyla známa životní data).
U zahraničních autorů, tj. u těch, jejichž záhlaví přebíráme, jen pokud je daná báze autorit uvádí.

Výjimka:
Výrazy tohoto typu u jmen v portugalštině (Filho, Junior, Neto, Netto, Sobrinho) se zapisují do podpole $a.

Příklad:

100 1   $a Arrigucci Junior, David,$d 1943-

Povolání jako doplněk

V případě osob (reálných lidských), jejichž jméno je tvořeno frází, která nevzbuzuje představu osoby, je povinnou součástí záhlaví uvedení doplňku - povolání osoby (RDA 9.19.1.1 + 9.16.1). Zapíše se do kulatých závorek, v jednotném čísle, s malým prvním písmenem, od $a není oddělen čárkou.

Příklady:

100 0  $a Modrý pták$c (ekonom)

100 0  $a Orion$c (rapper),$d 1976-

U záhlaví pro osoby, které přebíráme ze zahraničních bází a které tento doplněk obsahují, přeložíme doplněk do češtiny.

Příklad:

Záhlaví  LC (Names)

100 0  $a Big Hand$c (Musician)

upravíme na:

100 0  $a Big Hand$c (hudebník)

U záhlaví pro osoby, které přebíráme ze zahraničních bází a které tento doplněk neobsahují, doplněk nevytváříme.

Poznámka:
Podle RDA 9.19.1.5. se doplněk povolání použije i v případě odlišení jinak identických záhlaví (pokud nejsou známa životní data nebo rozpis iniciál). Tímto pravidlem se neřídíme, protože záhlaví v bázi AUT jsou vždy odlišena identifikačním číslem autority. Doplněk pro záhlaví zahraničních autorů, kteří v dané bázi autorit tento doplněk z tohoto důvodu obsahují, nepřebíráme.

Příklad:

Záhlaví  LC (Names)

100 1  $a Stewart, Richard D.$c (Physician)

upravíme na:

100 1  $a Stewart, Richard D.

Je vhodné vytvořit interní poznámku (pole 667), ve které uvedeme, o jaký záznam se v LC (Names) jedná, např. takto:

667     $a  LC (Names) uvádí v záhlaví z důvodu odlišení autorů stejného jména jako doplněk povolání autora „Physician“.


Kvalifikátory u postav jmenovaných v posvátných a apokryfních knihách, u fiktivních a legendárních postav a u postav jiného než lidského původu

Kvalifikátor je u těchto postav povinnou součástí záhlaví. Zapíše se do kulatých závorek, v jednotném čísle, s malým prvním písmenem, od $a není oddělen čárkou. Zvolíme jej podle typu postavy na základě jedné z těchto kategorií:

 • Fiktivní postavy
 • Legendární postavy
 • Mytologické postavy
 • Bozi, bohyně a božstva
 • Postavy jmenované v posvátných a apokryfních knihách
 • Reálné postavy nelidského původu

Fiktivní postavy

Mezi tyto postavy řadíme smyšlené postavy z oblasti literatury, dramatu a filmu. Mohou nabývat různých podob, od živých lidí, rostlin či zvířat až po různé nadpřirozené či pohádkové bytosti. Patří sem i smyšlení autoři, pro něž skutečný autor vytvořil smyšlený životopis, často i se smyšlenými životními daty.

Pro všechny tyto tyto postavy se použije kvalifikátor: fiktivní postava.

Příklady:

100 0   $a Ferda Mravenec$c (fiktivní postava)

100 1   $a Simpson, Homer$c (fiktivní postava)

100 1   $a Švejk, Josef$c (fiktivní postava)

100 1   $a Nowak, Helmuth$c (fiktivní postava),$d 1918-2001

Helmuth Nowak je fiktivní německý autor, kterého vymyslel český autor Josef Frais (1946-2013) a pod jehož jménem psal válečné romány.


Legendární postavy

Mezi tyto postavy řadíme postavy z oblasti legend a lidových vyprávění.

Pro všechny tyto postavy se použije kvalifikátor: legendární postava.

Příklady:

100 0   $a Přemysl Oráč$c (legendární postava)

100 0   $a Robin Hood$c (legendární postava)


Mytologické postavy

Mezi tyto postavy řadíme postavy z oblasti mytologie s výjimkou božských postav.

Pro všechny tyto postavy se použije kvalifikátor: mytologická postava.

Příklady:

100 0   $a Odysseus$c (mytologická  postava)

100 0   $a Ariadna$c (mytologická  postava)


Bozi, bohyně a božstva

Mezi tyto postavy řadíme božské postavy polyteistických náboženství.

Kvalifikátor vytvoříme kombinací kulturního či geografického určení náboženství a pohlaví (bůh, bohyně). Pokud se pohlaví nedá rozlišit (platí např. pro hinduismus, kde jsou bozi považováni za bezpohlavní), použijeme výraz božstvo.

Příklady:

100 0   $a Perun$c (slovanský bůh)

100 0   $a Zeus$c (řecký bůh)

100 0   $a Venuše$c (římská bohyně)

100 0   $a Kršna$c (hinduistické božstvo)


Postavy jmenované v posvátných a apokryfních knihách

Mezi tyto postavy řadíme postavy z Bible (včetně apokryfů) a z posvátných knih jiných monoteistických náboženství (Talmud, Korán).

Kvalifikátory: biblická postava (platí i pro apokryfy), talmudická postava, koránská postava

Příklady:

100 0   $a Abraham$c (biblická postava)

100 0   $a Rút$c (biblická postava)


Reálné postavy nelidského původu

Kvalifikátor: rodové označení

Příklad:

100 0   $a Keiko$c (kosatka)

Keiko byl samec kosatky dravé známý svým účinkováním v prvních třech filmech ze série Zachraňte Willyho!.


100 $d (400 $d, 500 $d, 600 $d) – Data související se jménem (NO)

Do tohoto pole zapisujeme životní data osoby. Pokud nejsou známa, můžeme zaznamenat období činnosti.

Data zapíšeme do záhlaví pouze u těch osob, které spadají do některé z následujících kategorií:

I. Životní data

1) je znám pouze rok narození

$a Kozlová, Johana,$d 1980-

$a Radouant, René,$d 1862-


2) je znám pouze rok úmrtí

$a Šmeralová, Soňa,$d -1971

$a Burger, Vojtěch,$d -1732


3) jsou známy roky narození a úmrtí

$a Šilar, Jan,$d 1911-2005

$a Dobrovský, Josef,$d 1753-1829


4) osoby se stejným jménem a stejným rokem narození

$a Novák, Jiří,$d 1967 únor 5.-

$a Novák, Jiří,$d 1967 březen 7.-


5) roky narození a/nebo úmrtí jsou nejisté nebo v rozpětí několika let

nejistý rok narození:                           $a Ebelmann, Johann Jacob,$d asi 1570-

nejistý rok úmrtí:                                 $a Brandis, Moritz,$d -asi 1504

nejistý rok narození, jistý rok úmrtí:    $a Tvrdý, František Xaver,$d asi 1760-1827

jistý rok narození, nejistý rok úmrtí:    $a Monnet, Charles,$d 1732-asi 1808

roky narození i úmrtí nejisté:               $a Vodňanský, Jan,$d asi 1460-asi 1534

Poznámka:
Životní data připojená k záhlaví pro osoby narozené a/nebo zemřelé po 31. 12. 1900 by měla být přesná (body 1-4). Výjimečně můžeme použít výraz „asi“ (bod 5), je-li pravděpodobné, že přesné datum již nepůjde zjistit. Jedná se zejména o data úmrtí v období světových válek a případy, kdy je osoba od jistého data pohřešována, např.:

$a Sláma, Antonín,$d 1875-asi 1914

(Antonín Sláma padl v období 1. světové války, pravděpodobně v roce 1914)


6) výraz př. Kr. se používá pro data z předkřesťanské éry a uvádí se na konci data nebo každého data v rámci časového rozpětí této éry. Výraz po Kr. se používá, pokud data zasahují obě éry:

$a Dionysios Thrax,$d asi 70 př. Kr.-10 př. Kr.

$a Seneca, Lucius Annaeus,$d asi 4 př. Kr.-65 po Kr.


II. Období činnosti

Období činnosti osoby zaznamenáme pouze v případě, kdy nejsou známa životní data (životní data, včetně neúplných či nejistých, mají vždy přednost před obdobím činnosti).

Nepoužíváme pro 20. a 21. století.

Období činnosti zapíšeme do záhlaví pouze u těch osob, které spadají do některé z následujících kategorií:

1) rok činnosti

Samostatný rok "činnosti" se může použít pouze ve zvláštních případech – např. jestliže zdroj sám stanoví datum tímto způsobem nebo pokud se v případě dané osoby vyskytuje jedna publikace (nebo určitá událost), o níž je známo, že je jediná nebo zásadní vzhledem k danému roku.  Nejčastěji jde o vydání jediné publikace.

$a Adlington, William,$d činný 1566


2) rozpětí let činnosti

$a Adlerhold, Germanus,$d činný 1687-1739

Upozornění:
Nezapisujeme přibližnost dat činnosti „činný asi 1687-1739“, ale vždy pouze „činný 1687-1739“ (samotná formulace činný znamená přibližnost vymezeného časového intervalu ve vztahu k životním datům).


3) století činnosti (roky činnosti jsou neznámé)

$a Matěj,$c z Vilémova,$d činný 15. století

$a Homéros,$d činný 8. století př. Kr.


4) činnost v obou stoletích

$a Mistr litoměřického oltáře,$d činný 15. století-16. století

Poznámka:
V Library of Congress byla po přechodu na RDA zkratka pro data činnosti (angl. "flourished" dates)  -„ fl.“ nahrazena výrazem „active“.


100 $q (400 $q, 500 $q, 600 $q) – Rozpis iniciál rodného/křestního jména nebo úplnější forma jména (NO)

Podpole obsahuje úplnější formu jména, zapsanou v kulatých závorkách. Nemusí jít jen o rozpis iniciál, ale též o rozšíření o další, neuvedené jméno.

U českých autorů podpole „q“ v autoritním záhlaví nevytváříme, ale úplnější formu jména zaznamenáme do pole 400.

Příklad:

100 1   $a Novák, J. V.
400 1   $a Novák, Jan Vratislav

Nikoliv:

100 1   $a Novák, J. V.$q (Jan Vratislav)

U zahraničních autorů, tj. u těch, jejichž záhlaví přebíráme, rozpis iniciál převezmeme, pokud ho daná báze autorit uvádí. Pokud ho neuvádí, tak ho nedoplňujeme.

Příklad:

Záhlaví LC (Names):

100 1   $a Smith, J. A. C.

Záhlaví AUT:

100 1   $a Smith, J. A. C.

Záhlaví LC (Names):

100 1   $a Smith, R. C.$q (Robert Collins)

Záhlaví AUT:

100 1   $a Smith, R. C.$q (Robert Collins)


Úplné věcné odkazy

Pole 3XX slouží k zaznamenání identifikačních údajů (geografických, oborových, profesních, afiliačních, jazykových a dalších) spojených s osobou. Při jejich tvorbě obecně vycházíme z biografické poznámky (pole 678), kde jsou tyto údaje uvedeny formou volné věty. Ale zaznamenáme zde i údaje, které je obtížné v biografické poznámce srozumitelně formulovat a které by mohly sloužit k přesnější identifikaci osoby. Pole 3XX umožňují jejich zaznamenání ve strukturované podobě a to i s možným časovým rozpětím. Výhodou je i přesné znění údajů totožné s věcnými, geografickými a korporativními autoritami.

Platí pro všechna pole  3XX:

 • není definován žádný indikátor
 • není stanovena žádná interpunkce (pole ani podpole nejsou oddělována žádnými interpunkčními znaménky)
 • pole je opakovatelné pouze v případě, kdy jsou uvedeny časové údaje ($s a $t). Jinak je pole neopakovatelné a jednotlivá podpole se zapisují v rámci jednoho pole.

368 – Jiné související informace o osobě (O)

$c jiné označení osoby (O)
$d titul osoby (O)
$s počáteční datum rozmezí (NO)
$t konečné datum rozmezí (NO)

$c jiné označení osoby
Do tohoto podpole zaznamenáváme označení pro svaté (výraz „světci“ a „světice“) a charakterizující označení pro postavy jmenované v posvátných a apokryfních knihách, fiktivní a legendární postavy a postavy jiného než lidského původu.

Údaje se přebírají ze souboru věcných autorit.

Příklady:

100 0  $a Vojtěch,$c svatý,$d asi 955-997
368     $c světci

100 0  $a Fénix$c (mytologická postava)
368     $c mytologické postavy$c bájná stvoření$c ptáci

Poznámka:
Kvalifikátor v záhlaví je v jednotném čísle, odpovídající údaj v poli 368 je v množném čísle (takto se nachází v souboru věcných autorit).

$d titul osoby
Do tohoto podpole zaznamenáváme panovnické a šlechtické tituly, církevní a jiné náboženské hodnosti, čestné a další hodnosti, včetně iniciál a/nebo zkratek označujících akademický titul nebo členství v organizaci. Je vhodné zaznamenat je zejména tehdy, když nejsou součástí záhlaví a odkazů.
Údaje se přebírají ve tvaru, v jakém se nacházejí v jakémkoliv zdroji.
Pokud se tituly vyskytují v různých jazykových variantách, přednost má jazyk osoby, případně čeština.

Příklad:

100 1  $a Kempen von Fichtenstamm, Johann Franz,$d 1793-1863
368     $d General$d Feldmarschall$d Freiherr

Poznámka:
Zdrojem pro údaje v příkladu je záznam OBG.
Person: Kempen von Fichtenstamm, Johann Franz, 1793-1863
Sachschlagw. (rel)    General
Sachschlagw. (rel)    Feldmarschall
Sachschlagw. (rel)    Freiherr

Akademické hodnosti je vhodné zaznamenat v případě, kdy slouží jako rozlišující prvek u osob se stejným jménem a stejným nebo podobným zaměřením publikační činnosti.

Příklad:

100 1  $a Prouza, Ludvík,$c st.,$d 1923-
368     $d DrSc.
374     $a matematici

100 1  $a Prouza, Ludvík,$c ml.,$d 1953-
368     $d CSc.
374     $a matematici

Další příklady i s uvedením časových údajů:

církevní hodnosti:
100 0  $a Arnošt,$c z Pardubic, pražský arcibiskup,$d 1297-1364
368     $d pražský biskup$s 1343$t 1344
368     $d pražský arcibiskup$s 1344

šlechtické hodnosti:
100 1  $a Ebner-Eschenbach, Marie von,$d 1830-1916
368     $d Gräfin$s 1834$t 1848
368     $d Freifrau$s 1848

vojenské hodnosti:
100 1  $a Rychtrmoc, Robert,$d 1875-1946
368     $d divizní generál$s 1928

akademické hodnosti:
100 1  $a Ambrožová, Zuzana
368     $d Ing.$s 2009
368     $d Ph.D.$s 2014

zkratka církevního řádu:
100 1  $a Schwarz, Ildephons,$d 1752-1794
368     $d OSB$s 1769
373     $a Benediktini$s 1769

Poznámka:
Zkratky církevních řádů přebíráme z tohoto seznamu:
Zkratky církevních řádů

Knihovnám se systémem ALEPH se tentýž seznam otevře pomocí klávesy F8.


370 – Související místo (O)

$a místo narození (NO)
$b místo úmrtí (NO)
$c související země (O)
$f jiné související místo (O)
$s počáteční datum rozmezí (NO)
$t konečné datum rozmezí (NO)

Do tohoto pole zaznamenáváme město, oblast nebo stát spojený s místem narození, úmrtí, bydlištěm nebo identitou osoby.
Údaje se přebírají ze souboru geografických autorit.
Pokud se k počátečnímu a konečnému datu vztahují různá místa, pole se opakuje.

V podpoli $a (místo narození) a v podpoli $b (místo úmrtí) uvádíme vždy pouze obec/město (nikoliv zemi či stát). U českých autorů doplníme vždy, pokud je známo. U zahraničních autorů můžeme doplnit volitelně; vhodné zejména v případě, kdy se osoba narodila v jiné zemi, než s jakou je spojována.

Do podpole $c uvádíme pouze zemi/stát s jakou je osoba spojována. Je vhodné ho doplnit vždy, když je známo. U českých autorů nahrazuje národní pole 909 (provenience) a je proto povinné - bez ohledu na dobu v níž osoby spojené s českými zeměmi žily je hodnota podpole "Česko".

Do podpole $f uvádíme jakékoliv jiné místo (obec, město, oblast, kraj, provincii, menší správní jednotku než je stát, již neexisující státní útvary) spojené s osobou. U českých autorů můžeme uvést místo bydliště či jiné místo, s nímž je osoba spojena (např. u regionálních autorů). U zahraničních autorů primárně nedoplňujeme, ale je vhodné ho doplnit zejména v případě, kdy by mohlo sloužit k odlišení od autora se stejným jménem a stejným nebo podobným zaměřením publikační činnosti.

Poznámka:
MARC 21 nabízí pro uvedení místa bydliště podpole $e. Toto podpole nepoužíváme; jakékoliv místo (kromě země/státu a místa narození/úmrtí) uvedeme do podpole $f.

Poznámka:
Geografický termín převezmeme v podobě v jaké se nachází v souboru geografických autorit. Podle RDA 16.2.2.4 však nemá být geografický temín označující větší místo v kulatých závorkách, ale má být oddělen čárkou. Neopravujeme závorky “ručně”, při uložení záznamu bude závorka opravena na čárku automaticky pomocí speciálního softwaru.

Příklad:
Pole 370 před uložením záznamu:
370    $a Trutnov (Česko)
Totéž pole po uložení záznamu:
370    $a Trutnov, Česko

Příklady:

100 1  $a Sojka, Erich,$d 1922-1997
370     $a Ostrava, Česko$b Benešov, Česko$c Česko
6780   $a Narozen 11. 9. 1922 v Ostravě, zemřel 28. 5. 1997 v Benešově.

100 1  $a Kundera, Milan,$d 1929-
370     $a Brno, Česko
370     $c Česko$s 1929$t 1975
370     $c Francie$s 1975

100 1  $a Poslední, Jiří,$d 1955-
370     $a Domažlice, Česko$c Česko$f Chotěšov, Plzeň-jih, Česko$f Plzeň, Česko

100 1   $a Bezuchov, Petr,$d 1862-1928
370      $a Bezuchov, Česko$b Holešov, Česko$c Česko$f Holešov, Česko
678 0   $a Narozen 1862 v Bezuchově (okr. Přerov), zemřel 14. 9. 1928 v Holešově (okr. Kroměříž). Řídící učitel v Holešově…

100 1   $a Slavenský, J. K.,$d 1891-
370      $a Slavný, Suchý Důl, Náchod, Česko$c Česko$f Varšava, Polsko
678 0   $a Narozen 1891 ve Slavném (část obce Suchý Důl v okrese Náchod.). Původně bankovní úředník ve Varšavě…

100 1   $a Grieve, Gregory P.$q (Gregory Price),$d 1964-
370      $c Spojené státy americké

100 1   $a Sŏng, Kju-tchak
370      $c Korea$c Spojené státy americké

100 1   $a Kmotorka, Stano,$d 1929-2012
370      $c Slovensko$s 1929$t 1950
370      $c Itálie$s 1950$t 2012

100 1   $a Kahn, Gus,$d 1886-1941
370      $a Koblenz, Německo$c Spojené státy americké

Poznámka ke "složeným" státům, např. federativním:
Jednotlivé útvary "složených" států (státy, země, republiky, kantony, provincie) nepovažujeme za související země. Související zemí je název celého "složeného" státu. Pokud dojdeme k závěru, že jednotlivé útvary je vhodné doplnit, považujeme je za „jiné místo“ a patří do podpole $f.

Příklady:

370    $c Spojené státy americké$f Kalifornie

370    $c Velká Británie$f Skotsko

370    $c Kanada $f Britská Kolumbie

Poznámka k již neexistujícím státním útvarům:
Pokud není možné určit související zemi/stát (podpole $c), můžeme uvést do podpole $f již neexistující státní útvar:

Příklady:

370    $f Sovětský svaz

370    $f Jugoslávie

370    $f osmanská říše


372 – Oblast působnosti (O)

$a oblast působnosti (O)
$s počáteční datum rozmezí (NO)
$t konečné datum rozmezí (NO)

Do tohoto pole zaznamenáváme oblast působnosti, expertní oblast atd., jíž se osoba věnuje nebo věnovala.
Údaje se přebírají ze souboru věcných autorit.
Pokud je oblast působnosti v různých časových obdobích různá, pole se opakuje.
Založení pole je volitelné, ale doporučené.

Příklad:

100 1  $a Born, Adolf,$d 1930-
372     $a výtvarné umění

Pokud je známo povolání autora, ve kterém je publikačně činný, je vhodné je uvést v poli 374 a v poli 372 blíže specifikovat oblast jeho zájmu.

Příklady:

100 1  $a Hellwig, Tineke,$d 1957-
372     $a indonéská literatura$a feministická literární kritika
374     $a literární vědkyně

100 1  $a Koniordos, Sōkratīs M.,$d 1954-
372     $a ekonomická sociologie$a sociologie práce
374     $a sociologové

100 1   $a Laitinen, Aappo,$d 1977-
372      $a církevní dějiny
374      $a teologové


373 – Afiliace (O)

$a afiliace (O)
$s počáteční datum rozmezí (NO)
$t konečné datum rozmezí (NO)
$2 zdroj termínu (NO)

Do tohoto pole zaznamenáváme informace o skupině či instituci, s níž je osoba spojována.
Údaje se přebírají ze souboru korporativních autorit.
Pokud je osoba v různých časových obdobích spojována s různými skupinami, pole se opakuje.

Pole 373 vytváříme v případě, kdy je osoba s činností instituce významně či dlouhodobě spojena a/nebo v případě, kdy nemáme dostatek jiných vhodnějších údajů k identifikaci osoby (v tomto případě je ovšem třeba celkově zvážit zda má vůbec význam autoritní záznam zakládat, afiliace sama nebude pravděpodobně dostatečným údajem k identifikaci). Vždy se snažíme dohledat časové rozpětí.

Příklady:

100 1  $a Balík, Vojtěch,$d 1947-
373     $a Národní knihovna České republiky$s 1977$t 2004
373     $a Filozofický ústav (Akademie věd ČR)$s 2004

Pole 373 je vhodné zaznamenat v případě, kdy slouží jako rozlišující prvek u osob se stejným jménem a stejným nebo podobným zaměřením publikační činnosti.

Příklad:

100 1   $a Dvořák, Jiří,$d 1941 březen 24.-
374      $a ekonomové$a vysokoškolští učitelé
373      $a Vysoké učení technické v Brně. Podnikatelská fakulta

100 1   $a Dvořák, Jiří,$d 1941 červen 15.-
374      $a ekonomové$a vysokoškolští učitelé
373      $a Vysoká škola manažerské informatiky, ekonomiky a práva$s 2002

Formu jména korporace přebíráme ze souboru korporativních autorit NK. Pokud zde autoritní záznam pro příslušnou korporaci chybí, je potřeba vytvořit a poslat návrh na novou autoritu. Pouze v případě, že by korporace, která není v souboru korporativních autorit NK, byla nalezena v bázi autorit Kongresové knihovny (LC (Names)), lze ji převzít i z tohoto zdroje bez nutnosti vytvářet návrh nové korporativní autority (pozor však na správnou transliteraci, zejména u nelatinkových písem, a na překlad případných kvalifikátorů do češtiny!). Při použití tohoto zdroje v poli 373 vždy vytvoříme podpole $2 (zdroj termínu), kde uvedeme text: LC (Names).

Příklad:

100 1  $a Hajek, Ann E.
373     $a New York State College of Agriculture. Department of Entomology$2 LC (Names)

Korporativní záhlaví kopírujeme ze standardního zobrazení přes webové rozhraní NK ČR. (ve formátu se korporativní záhlaví mohou skládat z více podpolí, v poli 373 je však na celé záhlaví pouze jedno). U zdroje LC Names postupujeme stejně.

Příklad:

Korporativní záhlaví v MARCu:

110 2  $a Univerzita Karlova.$b Lékařská hygienická fakulta.$b Katedra chirurgie.$b Oddělení anesteziologie a resuscitace
Totéž záhlaví v poli 373:
373     $a Univerzita Karlova. Lékařská hygienická fakulta. Katedra chirurgie. Oddělení anesteziologie a resuscitace


374 – Povolání (O)

$a povolání (O)
$s počáteční datum rozmezí (NO)
$t konečné datum rozmezí (NO)Do tohoto pole zaznamenáváme informace o povolání či zaměstnání, v němž osoba pracuje či pracovala.

Údaje se přebírají ze souboru věcných autorit (povolání je tedy v množném čísle).
Pokud má osoba v různých časových obdobích různá povolání, pole se opakuje.
Založení pole je volitelné, ale doporučené.
Údaje zaznamenáváme v genderově správné podobě, tedy např. „historici“ pro muže a „historičky“ pro ženy.

Příklady:

100 1  $a Eben, Petr,$d 1929-2007
374     $a hudební skladatelé$a muzikologové

100 1  $a Šebrle, Roman,$d 1974-
374     $a desetibojaři$s 1990$t 2013
374     $a golfisté$s 2013
374     $a televizní moderátoři$s 2013

Pro všechny vysokoškolsky působící pedagogické pracovníky používáme výraz „vysokoškolští učitelé“, „vysokoškolské učitelky“:

100 1   $a Berzin, Gabriella
374      $a vysokoškolské učitelky

Ve spojení s povoláním nepoužíváme národnost, ale volíme obecný výraz v kombinaci s polem 370, případně i s polem 377.

Chybně:
100 1  $a Temesi, Ferenc,$d 1949-
374     $a maďarští spisovatelé
Správně:
100 1   $a Temesi, Ferenc,$d 1949-
370      $c Maďarsko
374      $a spisovatelé
377      $a hun

Za povolání nepovažujeme příslušnost k církevnímu řádu. Pokud chceme tuto skutečnost v polích 3XX zmínit, vyjádříme ji v kombinaci s polem 373.

Chybně:
100 1   $a Umlauf, Václav,$d 1960-
374      $a jezuité
Správně:
100 1   $a Umlauf, Václav,$d 1960-
373      $a Jezuité$s 1991
374      $a katoličtí kněží$s 2000


375 – Pohlaví (O)

$a pohlaví (O)
$s počáteční datum rozmezí (NO)
$t konečné datum rozmezí (NO)

Do tohoto pole zaznamenáváme informace o pohlaví, včetně případných dat při změně pohlaví.
Hodnotou tohoto pole je buď výraz žena, nebo muž.
Pole založíme vždy, pokud je pohlaví osoby známo.

Příklady:

100 1  $a Brejchová, Jana,$d 1940-
375     $a žena

100 1  $a Elbe, Lili,$d 1882-1931
375     $a muž$s 1882$t 1930
375     $a žena$s 1930$t 1931


377 – Související jazyk (O)

$a kód jazyka (O)

Do tohoto pole zaznamenáváme jazyk(y), který(é) osoba publikačně používá. Nezaznamenáváme jazyky, kterými autor vládne a jejichž znalost uvádí na svých osobních stránkách či jinde.
U překladatelů zaznamenáme jazyk/jazyky ze kterých i do kterých překládají (např. pokud překladatel překládá z angličtiny do češtiny a naopak, bude souvisejícm jazykem čeština a angličtina; pokud překládá jen z angličtiny do češtiny, budou související jazyky stejné: čeština a angličtina).

Kód převezmeme z kódovníku MARC:
https://www.nkp.cz/soubory/fond/priloha-y.doc
Pole založíme vždy, pokud je jazyk osoby znám.

Příklady:

100 1   $a Hrabal, Bohumil,$d 1914-1997
377      $a cze

100 1   $a Nabokov, Vladimir Vladimirovič,$d 1899-1977
377      $a rus$a eng

Poznámka:
MARC21 zná v souvislosti s osobou ještě pole 371 (Adresa) a 378 (Rozpis iniciál). Tato pole neužíváme.


Upozornění pro knihovny se systémem ALEPH

Hesla v polích 3XX  je možné stahovat pomocí kláves  F4 a F8:

 • F4 - stahování z rejstříku tematických a geografických autorit – pro pole 370, 372 a 374
 • F8  - stahováni z definovaného seznamu hesel – pro pole 375 a 377

Pro pole 373 není žádná nabídka - Korporaci zkopírujeme z webového rozhraní (standardní zobrazení).

V poli 368 $d se pomocí klávesy F8 zobrazí seznam zkratek církevních řádů.

Všechna hesla stahovaná pomocí klávesy F4, tedy v poli 370, 372 a 374 však nabídnou pouze autoritní záhlaví geografické či tematické autority (nezobrazují se odkazy). Abychom měli jistotu, zda se žádaný termín v bázi nachází, je třeba se podívat přímo do rejstříku tematických či geografických autorit (např. přes webové rozhraní).

Pokud např. chceme do pole 372 uvést výraz „translatologie“, tak nám ho rejstřík vyvolaný klávesou F4 nenabídne. Heslo „translatologie“ je totiž pouze odkaz viz k záhlaví „teorie překladu“.


Směrování a odkazy

400 – Směrování odkazu viz – osobní jméno (O)

Odkazy viz jsou nepreferované formy záhlaví, odlišné od autoritního záhlaví, které směrují dotaz na autoritní záhlaví. Na odkazy nejsou navázány žádné bibliografické záznamy. Vytváří se v těchto případech:

Skutečné jméno (RDA 9.2.3.4)

Pokud je za autoritní formu jména zvolen pseudonym(y)  a osoba nepoužívá své skutečné jméno v roli tvůrce či přispěvatele, zaznamená se skutečné jméno jako odkaz viz (v případě více pseudonymů ke každému z nich).

Příklad:

100 1   $a Vrchlický, Jaroslav,$d 1853-1912
400 1   $w r$i Skutečné jméno:$a Frída, Emil,$d 1853-1912


Světské a církevní jméno (RDA 9.2.3.5 - RDA 9.2.3.6)

Pokud je za autoritní formu jména zvoleno církevní jméno, zaznamená se světské jméno jako odkaz viz. A naopak, pokud je v záhlaví světské jméno, zaznamená se jako odkaz viz jméno církevní.

Příklad:

100 0   $a Tereza,$c matka,$d 1910-1997
400 1   $w r$i Světské jméno:$a Bojaxhiu, Agnes Gonxha,$d 1910-1997


Dřívější a pozdější jméno (RDA 9.2.3.7 - RDA 9.2.3.8)

Pokud je za autoritní formu jména zvoleno jméno, které osoba používala po změně jména, zaznamená se jméno, které osoba používala před změnou jména jako odkaz viz. A naopak.

Příklady:

100 1   $a Brontë, Charlotte,$d 1816-1855
400 1   $w r$i Jméno získané sňatkem:$a Nicholls, Charlotte,$d 1816-1855

100 1   $a Šťastná, Irena,$d 1978-
400 1   $w r$i Rodné jméno:$a Václavíková, Irena,$d 1978-

100 1   $a Kott, Otto,$d 1955-
400 1   $a Kottová, Jaroslava,$d 1955-
(změna jména související se změnou pohlaví)


Alternativní jazyková forma jména (RDA 9.2.3.9)

Pokud je za autoritní formu jména zvoleno jméno, které má jednu či více alternativních jazykových forem, zaznamenáme je jako odkazy viz. Patří sem jména v jiném jazyce či pravopise, různá transliterace, ale i nepatrně pozměněná jména či jména vzniklá tiskovou chybou. Je možné doplnit také tvar jména v původním písmu, který byl použit pro transliteraci (v tomto případě nepoužijeme podpole $2, protože nejde o jinojazyčnou verzi záhlaví).

Příklady:

100 0   $a Lev$b XIII.,$c papež,$d 1810-1903
400 0   $a Leo$b XIII.,$c papež,$d 1810-1903

100 1   $a Yokomitsu, Riichi,$d 1898-1947
400 1   $a Jokomicu, Riiči,$d 1898-1947$2 czecze

100 1   $a Sìdanìč, Ìryna Leonìdìvna
400 1   $a Сіданіч, Ірина Леонідівна

1001    $a Omel‘janenko, Nikolaj Nikolajevič, $d 1943-
4001    $a Омельяненко, Николай Николаевич, $d 1943-


Zkratka označující příslušnost k církevnímu řádu

Pokud se v primárním zdroji vyskytuje se jménem i výraz označující příslušnost k církevnímu řádu, zaznamenáme zkratku církevního řádu v odkazu v podpoli $c.

Příklady:

100 1   $a Petrů, Ondřej M.,$d 1915-1970
400 1   $a Petrů, Ondřej M.,$c OP,$d 1915-1970

100 1   $a Drescher, Ignatius,$d 1754-1810
400 1   $a Drescher, Ignatius,$c OSB,$d 1754-1810

Poznámka 1:
Řádovou zkratku zaznamenáme pouze v přpadě, že je příslušnost k řádu uvedena na primárním dokumentu (v dílech osoby), nikoliv na základě sekundární literatury. Vždy ji můžeme zaznamenat v poli 368.

Poznámka 2:
Zkratky církevních řádů přebíráme z tohoto seznamu:
Zkratky církevních řádů

Knihovnám se systémem ALEPH se tentýž seznam otevře pomocí klávesy F8.


Další odkazy viz (RDA 9.2.3.9)

Do této skupiny odkazů patří zejména příjmení nebo dynastická jména panovníků a svatých, kteří jsou v záhlaví uvedeni pod rodným jménem, úplnější forma jména a rozdílné vstupní prvky záhlaví pro jména obsahující složená příjmení a prefixy.

100 0   $a Napoleon$b I.,$c francouzský císař,$d 1769-1821
400 1   $a Bonaparte, Napoleon,$d 1769-1821

100 0   $a Terezie,$c z Lisieux, svatá,$d 1873-1897
400 1   $a Martin, Marie Françoise Thérèse,$c svatá,$d 1873-1897

100 1   $a Wilde, Oscar,$d 1854-1900
400 1   $a Wilde, Oscar Fingal O'Flahertie Wills,$d 1854-1900

100 1   $a Čížková, Miroslava
400 1   $a Čížková, Mirka

100 1   $a Kodýtek, Bohumír,$d 1908-
400 1   $a Kodytek, Bohumír,$d 1908-

100 1   $a Plívová-Šimková, Věra,$d 1934-
400 1   $a Šimková, Věra Plívová-,$d 1934-

100 1   $a De Gennaro, Richard
400 1   $a Gennaro, Richard de

100 1   $a Kurimoto, Eisei,$d 1957-
400 0   $a Eisei Kurimoto,$d 1957-

(tento poslední typ odkazu vytváříme jen v opodstatněných případech, např. tehdy, když nelze spolehlivě rozlišit jméno a příjmení. Nikoliv tedy např.

400 0   $a Josef Novák)

Poznámka k pseudonymům:
Do pole 400 můžeme zaznamenat i pseudonym, který zjistíme na základě sekundární literatury a u zahraničních autorů i pseudonym figurující v příslušné bázi autorit jako odkaz viz. Ale jen tehdy, když od autora v katalogu nemáme nic, co pod tímto pseudonymem napsal. Pokud v katalogu máme alespoň jeden bibliografický záznam mající v titulu tento pseudonym, je třeba uplatnit pravidlo o osobách s více než jednou identitou (RDA 9.2.2.8) a založit na pseudonym samostatný autoritní záznam.

Důležité upozornění:
Pokud zpracováváme publikaci, kterou autor napsal pod pseudonymem, jenž v bázi AUT figuruje pouze jako odkaz viz, je nezbytně nutné založit nový autoritní záznam na tento pseudonym a na stávající záznam poslat návrh opravy se změnou odkazu viz na odkaz viz též.

Přebíráme-li odkazy z databází zahraničních knihoven, použijeme pouze ty, které jsou pro nás relevantní, tzn., že dané variantní formy máme uvedeny ve vlastních dokumentech, nebo mají dostatečně odlišnou formu od záhlaví či ostatních odkazů. Např. nepřejímáme mechanicky desítky odkazů viz z Library of Congress v různých jazycích, různě rozepsanými iniciálami apod.


400 $w, 500 $w – Řídicí podpole (NO) a podpole 400$i, 500$i

Přináší doplňkové informace o záhlaví. V poli je na prvním místě.
Obsahuje buď hodnotu "d" (v případě akronymu*), nebo hodnotu "r".

Pokud má $w hodnotu "r", následuje $i s některou z těchto instrukčních frází (začíná velkým písmenem a je zakončena dvojtečkou):

Církevní jméno:
Jméno získané sňatkem:
Pseudonym:
Rodné jméno:
Skutečné jméno:
Společný pseudonym:
Světské jméno:

Příklady:

100 1   $a Hejcmanová, Pavla,$d 1974-
400 1   $w r$i Rodné jméno:$a Nežerková, Pavla,$d 1974-

100 1   $a King, Stephen,$d 1947-
500 1   $w r$i Pseudonym:$a Bachman, Richard,$d 1947-

100 0   $a Izaiáš,$c šumperský biskup,$d 1980-
400 1   $w r$i Světské jméno:$a Slaninka, Igor,$d 1980-


*Poznámka:
Nezaměňovat akronym (hodnota d) a iniciálové zkratky. Zkratka se skládá z jednotlivých písmen (ČR), která se jednotlivě vyslovují (ČéEr), zatímco akronym se skládá z počátečních písmen (UNESCO) a vyslovuje se jako jedno souvislé slovo. Lze jej použít např. v případech jako:
vipr – Vítězslav Praks, AON – Alfréd Otto Nedbal


400 $2 – Jazyk katalogizace a záhlaví (NO)

V případě tvorby odkazu v jiném jazyce, než je ten původní, je třeba uvést do podpole $2 kód jazyka katalogizace (tj. „cze“) a jazyka záhlaví (např. eng, ger ad.) Podpole neužíváme, je-li jinojazyčná forma příliš obecná a dá se vztáhnout k více jazykům současně.

Příklady:

100 0   $a Siger,$c z Brabantu,$d asi 1240-asi 1283
400 0   $a Sigerus,$c de Brabantia,$d asi 1240-asi 1283$2 czelat

100 0   $a Jan,$c z Opavy,$d činný 14. století
400 0   $a Johann,$c von Troppau,$d činný 14. století$2 czeger

100 1   $a Yamamoto, Shūgorō,$d 1903-1967
400 1   $a Jamamoto, Šúgoró,$d 1903-1967$2 czecze

100 1   $a Luxemburg, Rosa,$d 1870-1919
400 1   $a Rukusenburugu, Roza,$d 1870-1919$2 czejpn

100 1   $a Bilevičius, Teodoras,$d asi 1655-asi 1724
400 1   $a Billewicz, Teodor,$d asi 1655-asi 1724$2 czepol

Úplný seznam kódů je též na internetové adrese:
https://www.nkp.cz/soubory/fond/priloha-y.doc

400 $0 – Podpole pro odkaz viz (NO)
Podpole $0 určuje pouze odkaz viz a má konstantní hodnotu o. Jde o národní podpole, nadefinované NK ČR.


500 – Směrování odkazu viz též – osobní jméno (O)

Příklad:

100 1   $a Žídková, Anna,$d 1930-$7 ola2005217046
500 1   $a Balajková, Anetta,$d 1923-$7 jk01010606
665      $a V době zákazu autorčiny činnosti jí pro překlady z polštiny propůjčovala své jméno překladatelka Anetta Balajková.

Používají se všechna podpole jako v polích 100 a 400 (kromě 0).

Odkazy viz též odkazují z jednoho autoritního záhlaví na jiné. Vytváříme je pro osoby s více než jednou identitou (RDA 9.2.2.8). Jedná se o tyto případy:

 • osoba užívá jeden nebo více pseudonymů
 • osoba užívá své skutečné jméno a jeden nebo více pseudonymů
 • několik autorů používá společný pseudonym
 • autor propůjčuje své jméno jinému autorovi, který např. nemohl publikovat

Srovnání AACR2 a RDA:
Podle AACR2 se zakládaly autoritní záznamy na pseudonymy pouze v případě tzv. současného autora (AACR2 22.2B3), tj. takového, který zemřel v době po 31. prosinci 1900. A potom v případě, když si osoba vytvořila dvě či více bibliografických identit (AACR2 22.2B2), tj. díla jednoho druhu napsala pod pseudonymem a díla jiného druhu pod jiným pseudonymem nebo svým skutečným jménem. RDA ani jeden z těchto výrazů neznají a považují každý pseudonym za samostatnou identitu bez časového či tematického omezení.

Poznámka:
Autoritní  záznam na pseudonym autora zakládáme pouze tehdy, když ho potřebujeme, tj. existuje alespoň jeden bibliografický záznam, který by bylo možné na nové záhlaví napojit.
U zahraničních autorů ho můžeme založit i v případě, kdy sice nemáme bibliografický záznam na napojení, ale pseudonym je v příslušné bázi autorit zpracován jako odkaz viz též (týká se především LC Names).
Ve všech ostatních případech (pseudonymy figurující v příslušných bázích autorit jako odkazy viz, a pseudonymy, které zjistíme na základě sekundární literatury) můžeme doplnit jako odkaz  viz.
Bez vazby na bibliografický záznam je zakládání či doplňování pseudonymů nepovinné (záleží na posouzení a časových možnostech katalogizátora).

Důležité upozornění:
Pokud zpracováváme publikaci, kterou autor napsal pod pseudonymem, jenž v bázi AUT figuruje pouze jako odkaz viz, je nezbytně nutné založit nový autoritní záznam na tento pseudonym a na stávající záznam poslat návrh opravy se změnou odkazu viz na odkaz viz též.

Příklady:

100 1   $a Němotová, Věra,$d 1917-2012$7 jo2010589283
500 1   $w r$i Pseudonym:$a Vavřincová, Fan,$d 1917-2012$7 jk01141829
500 1   $w r$i Pseudonym:$a Lorencová, Anna,$d 1917-2012$7 jo2010589284

100 1   $a Keane, Molly,$d 1904-1996$7 jn20000603329
500 1   $w r$i Pseudonym:$a Farrell, M. J.,$d 1904-1996$7 xx0054219

Další příklady - viz dále u pole 665


Poznámky, všeobecné informace a elektronické umístění a přístup

665 – Odkaz na historii záhlaví (NO)

Pole se používá pro vysvětlení vzájemných vztahů jmen mezi autoritními záhlavími (pole 100 a 500). Nepoužíváme je tehdy, je-li jeho informační přínos nepatrný, tj. lze-li se vše podstatné dozvědět z řídicího podpole $w (př. nadbytečných poznámek: “AB je pseudonym autora.”; “XY je skutečné jméno autorky.“). Prakticky to znamená, že poznámka není vhodná u odkazů viz též, které se vztahují k pseudonymu/vlastnímu jménu autora

Příklady:

100 1   $a Ženíšek, Alexander,$d 1936-2020
500 1   $w r$i Pseudonym:$a Verpán, Vendelín,$d 1936-2020
665      $a Autor píše pod vlastním jménem Alexander Ženíšek matematické práce, pod pseudonymem Vendelín Verpán básně.

100 1   $a Andrews, V. C.$q (Virginia C.),$d 1923-1986
500 1   $a Neiderman, Andrew,$d 1940-
665      $a Po autorčině smrti pokračoval v jejím díle Andrew Neiderman jako tzv. ghostwriter, který nadále používal její jméno.

100 1   $a Pohl, Frederik,$d 1919-2013
500 1   $w r$i Společný pseudonym:$a Gottesman, S. D.
500 1   $w r$i Společný pseudonym:$a McCann, Edson
665      $a Autor psal také pod společnými pseudonymy Edson McCann spolu s Lesterem del Rey a S. D. Gottesman spolu s Cyrilem M. Kornbluthem.


100 1   $a Putík, Jaroslav,$d 1923-2013
500 1   $a Frýbort, Zdeněk,$d 1931-2013
500 1   $a Gregorová, Miroslava,$d 1917-
500 1   $a Mikulejský, Kristian,$d 1929-
500 1   $a Střítecký, Jaroslav,$d 1941-
665      $a Autor překládal též pod jmény spisovatelů Z. Frýborta, K. Mikulejského, M. Gregorové a J. Stříteckého.

100 1  $a Levínský, René,$d 1970-
500 1  $a Königgratz, Samuel$c (fiktivní postava),$d 1973-
500 1  $w r$i Pseudonym:$a Lewinski, Ráchel,$d 1970-
500 1  $w r$i Pseudonym:$a Lionlöwe, Arnalt,$d 1970-
5001   $w r$i Pseudonym:$a Olivětín, Šimon,$d 1970-
665     $a Autor René Levínský mystifikuje četnými pseudonymy a bibliografickými entitami, jimž vytváří i umělé životopisy a data narození: pokud se některé liší od data 1970, jde o datum vymyšlené speciálně pro danou entitu.

100 1   $a Bauer, Guus
500 1   $a Miraus, Miroslav von$c (fiktivní postava),$d 1909-
665      $a Miroslav von Miraus je fiktivní český autor, vymyšlený nizozemským spisovatelem Guusem Bauerem.


667 – Neveřejná všeobecná poznámka (O)

Neveřejná, interní poznámka může obsahovat trvalé i dočasné informace. Mohou v ní být pokyny pro katalogizátory a doplňující informace různého druhu.

Příklady:

667 $a Anna Žídková je pseudonym autorky, která si nepřeje uvést své pravé jméno.

667 $a Zdroje DNB a BNF uvádějí odlišné datum narození 1857.

667 $a Jméno v autoritním záhlaví není pravděpodobně zapsáno ve správné transkripci.

667 $a V Library of Congress je autor zaměněn se spisovatelem knih pro děti I. Nečajevem (vl. jménem Jakov Solomonovič Pan) - jsou mu přiřazena jeho životní data.

667 $a V kartotéce J. Kunce je omylem připsán latinský deník Petra Žateckého "Liber Diurnus" jinému autorovi, a to Petru Žitavskému, opatu zbraslavského kláštera.

Upozornění:
Do všech záznamů, které byly založeny podle AACR2  a neprošly revizí podle RDA, byla vložena tato poznámka:

667 $a Záznam neprošel revizí podle pravidel RDA.

Bude smazána ve chvíli, kdy bude záznam zrevidován podle RDA.


670 – Zdroj nalezených informací (O)

Všechny informace, použité v záznamu, by měly být podloženy zdroji, z nichž jsme údaje čerpali. V podpoli $a citujeme zdroj, v podpoli $b nalezený údaj, v podpoli $u URL adresu (u elektronických zdrojů).

A) Knižní zdroje, speciální dokumenty a elektronické zdroje (kromě internetových)

Podpole $a se skládá z těchto částí:

 1. Hlavní autor či editor
  Jméno uvedeme ve tvaru, v jakém se nachází na titulním listu, respektive na preferovaném prameni popisu.
  U editora uvedeme za jméno do kulaté závorky výraz „ed.“ (případně „eds.“ pokud je editorů více). Pokud je autorů či editorů tři a méně, uvedeme všechny. Pokud je jich více než tři, uvedeme jméno prvního, jméno autora, na kterého záznam zakládáme a zkratku „et al.“
  Pokud se za jménem vyskytuje výraz označující rodinný vztah ( jr., sr., ml., st., …), uvedeme jej také.
 2. Název
 3. Rok vydání

U časopiseckých článků uvedeme za výraz „In:“ název časopisu, ročník, rok, číslo, stránku. U novinových článků název novin, datum vydání.

U speciálních dokumentů uvedeme do hranatých závorek druh dokumentu, např. zvukový záznam, videozáznam, grafika, hudebnina, elektronický zdroj. Možno i s bližším určením např. [elektronický zdroj, CD-ROM].


Do podpole $b uvádíme údaj, který jsme ze zdroje převzali:

autoritní forma
datum narození, datum úmrtí (pokud oboje potom „data“)
odkaz viz
odkaz viz též
biografické údaje (t. j. údaje identifikující osobu a zaznamenané v poli 678 a/nebo v polích 3XX)


Příklady citací různých typů dokumentů:

Monografie:

670   $a Čolović, Branko: Sakralna baština dalmatinskih Srba, 2011
         $b datum narození, biografické údaje

670   $a Kartuzián: Láska a ticho, 2012
         $b odkaz viz

670   $a Campbell, Heidi A. - Grieve, Gregory Price (eds.): Playing with religion in digital games, 2014
         $b odkaz viz

670   $a Korjakovceva, Jelena (ed.): Russkij jazyk v delovoj kommunikacii = Koriakowcewa, Elena (ed.): Język rosyjski w komunikacji biznesowej, 2012
         $b odkaz viz

1001 $a Malůš, Marek
670   $a Kupka, Martin - Malůš, Marek ... et al.: Terapeutické a osobní růstové možnosti techniky omezené zevní stimulace: léčebné využití terapie tmou a floatingu, 2014
         $b autoritní forma
1001 $a Němčík, Pavel
670   $a Kupka, Martin - Němčík, Pavel... et al.: Terapeutické a osobní růstové možnosti techniky omezené zevní stimulace: léčebné využití terapie tmou a floatingu, 2014
         $b autoritní forma

670   $a Prouza, Ludvík st. - Prouza, Ludvík ml.: Matematické základy finančních operací, 1996
         $b autoritní forma

Článek:

670   $a Hrabina, Petr: Rod Hrabina v nejstarších uchovaných dokumentech. In: Genealogické a heraldické informace 2005. Roč. 10 (25), (2006), s. 128-131

670   $a Filická, A. - Olosova, Ľ.: Úloha sestry v diagnostickom procese endokrinných ochorení - špecifiká a význam informovanosti pacienta. In: Diabetologie, metabolismus, endokrinologie, výživa. Roč. 9, 2006,  č. 3, s. 147

670   $a Benčoková, Anna - Ledvinka, Ondřej: Kvantitativní hodnocení pramenů na území ČR v období 1971-2008. In: Voda - strategická surovina pro 21. století: Ostrava : VŠB - Technická univerzita, 2009, s. 31-34

Jde-li o článek v internetovém periodiku, pak citujeme analogicky, jen s označením, že jde o internetový zdroj:
www(autor: název článku. In: název periodika), datum vydání, datum navštívení

670   $a www(Veselý, Daniel: Mráz přichází z Káhiry. In: Britské listy), 2. 12. 2014, cit. 3. 2. 2015

670   $a www(Dokončila práci svého otce. In: Havlíčkobrodský deník), 9. 10. 2013, cit. 11. 2. 2014

(konkrétní autor článku není znám, proto v citaci zdroje není uveden)

Hudebniny:

670   $a Červenka, Michal: Missa populi, Kyrie [hudebnina]. Cantus - notová příloha, 2011, č. 2

Grafika:

670   $a Svět železnice 2013 [grafika, kalendář] (fotografie Pavel Kopec), 2012

670   $a Safety Prague : Praha bezpečná [grafika, pohlednice] (design Pavel Beneš), 2006

Audiovizuální  média:

670   $a Dvořák, Antonín:  Svatební košile, op. 69 [zvukový záznam], 1996

670   $a Třeštíková, Helena.: Katka: 14 let zápasu s drogovou závislostí v dokumentárním filmu Heleny Třeštíkové [videozáznam, DVD]. 2010, c2009

Rok 2010 je rokem vydání, výraz c2009 označuje rok vzniku filmu.

670   $a Columbus, Chris: Harry Potter a kámen mudrců = Harry Potter and the Sorcerer´s Stone [videozáznam, DVD], 2001

Poznámka:
Označení „videozáznam“ se používá pro označení filmů či záznamů divadelních a jiných představení, které se do knihoven dostávají na DVD a videokazetách. Jen v případě, že by se v knihovnách opravdu popisovaly filmy (definováno jako sekvence nehybných snímků, které při projekci vytvářejí iluzi pohybu), použila by se zkratka pro obecné označení druhu dokumentu „film“.
U zahraničních filmů uvedeme i název originálu.


Elektronické zdroje (kromě internetových):

670   $a Krmelová, Eliška: Jak začít s etickými dílnami krok za krokem [elektronický zdroj, CD-ROM]. 2006

Vedlejší autorská role

Pokud se osoba na vzniku dokumentu podílela ve vedlejší autorské roli (překladatelé, ilustrátoři, atd.) uvedeme jméno i s rolí do kulatých závorek.

Příklady:

670   $a Ejchenbaubm, Boris: Jak je udělán Gogolův plášť a jiné studie (výbor uspořádala, z ruštiny přeložila a komentářem doprovodila Hana Kosáková), 2012

670   $a Oulehle, Lubomír: Život na planetě tady a teď (ilustrace Irena Dandová), 2012

670   $a Columbus, Chris: Harry Potter a kámen mudrců = Harry Potter and the Sorcerer´s Stone [videozáznam, DVD] (hraje Daniel Radcliffe), 2001

Některé často používané knižní zdroje je možné citovat zkratkou uvedenou v oficiálním seznamu zdrojů:
https://autority.nkp.cz/jmenne-autority/zdroje/knizni-zdroje


B) Internetové zdroje

zdroje uvedené v oficiálním seznamu zdrojů citujeme oficiální zkratkou zde uvedenou:
https://autority.nkp.cz/jmenne-autority/zdroje/elektronicke-zdroje

670   $a LC (Names)

osobní stránky citujeme jako:

670   $a www(osobní stránka)

ostatní zdroje citujeme uvedením oficiálního, nezkráceného, názvu dané stránky:

670   $a www(název stránky)

Při citování všech internetových zdrojů se do podpole $a (za název zdroje, po čárce a po slovíčku "cit.“) zapisuje datum navštívení webové stránky. U internetových zdrojů typu  www(…) se datum navštívení umístí až za závorku.

Do podpole $b uvádíme údaj, který jsme ze zdroje převzali (viz Knižní zdroje, …).

Do podpole $u uvádíme URL adresu zdroje

Podpole $u používáme výjimečně. Prostředí internetu je poměrně nestabilní, URL adresy se často mění či zanikají a v bázi autorit potom zůstávají neaktivní linky. V naprosté většině případů stačí uvést pouze název zdroje podpoli $a.

Vhodné je použít podpole $u v případě osobních stránek. Jedná-li se o osobu s častým jménem, mohly by nastat těžkosti při pokusech o nalezení požadovaných informací.

Vždy uvedeme podpole $u v případě Wikipedie.

Poznámka:
Do února 2020 nebylo uvedení URL adresy zdroje na jednom místě s citací zdroje v poli 670 možné. Ke zpřístupnění veškerých URL adres sloužilo pole 856.

Příklady použití podpole $u:

100 1     $a Oppenheimer, Michael
670        $a www(Wikipedia, the free encyclopedia), cit. 4. 12. 2019
              $u https://en.wikipedia.org/wiki/Michael_Oppenheimer

100 1     $a Costello, Jane
670        $a www(osobní stránka), cit. 7. 9. 2012
              $u https://www.janecostello.com

Není vhodné užívat podpole $u zejména z těchto důvodů:

 • samotná citace zdroje v podpole $a je dostatečně informativní, jde o zdroje typu databází, encyklopedií, slovníků, institucí (knihovny, ministerstva…), internetových vydání periodik
 • je důvod domnívat se, že stránka bude v dohledné době přesunuta/odstraněna a link by byl nefunkční
 • stránka používá dynamické html a její adresa se při každém přístupu mění

URL zdroj musí být stabilní, tzn., že se na danou adresu můžeme dostat kdykoli z kteréhokoli počítače. U adres s jednoduchou html strukturou to není těžké odhadnout, u jiných se setkáme s tím, že fungují pouze jednou. Nejsme-li si jisti, jaký druh adresy máme, vyzkoušíme jej tak, že si řádek s adresou zkopírujeme, zavřeme prohlížeč, znovu jej otevřeme a adresu vložíme a počkáme, zdali se načte stejná stránka.

Vyvarujeme se raději příliš dlouhých, několikařádkových adres a neodkazujeme na připojené soubory, které se primárně otevírají nějakým jiným programem, než je prohlížeč – nejčastěji jde o soubory *.doc a *.pdf.

Příklady nevhodných adres:

670  $u https://catalogue.bnf.fr/framesWEB.jsp;jsessionid=0000UtwjTVOC1fSeb8c8crky6sE:-1?host=catalogue
(U katalogů knihoven neužíváme pole 856, ale pouze samotné pole 670 se stanovenou zkratkou (v tomto případě BNF), mimoto se zde jedná o nefunkční adresu – formulace „sessionid“ naznačuje, že jde o tzv. session, kdy je přidělen jedinečný kód pro každý přístup, který podruhé nefunguje.)

670  $u https://cobiss1.izum.si/scripts/cobiss?ukaz=DISP&rec=1&id=1151019084916332&sid=1
(Stejný případ jako výše, pouze jiná forma adresy.)

670  $u wwar.com/masters/p/pierson-pierre_louis.html - 21k
(Špatně zkopírovaná adresa.)

670  $u https://crelonweb.che.wustl.edu/Proposal/Vitas/6_marin.pdf
(Raději neodkazujeme na externí připojené soubory jako .pdf, .doc nebo .zip.)


Příklady:

670      $a BNF, cit. 18. 2. 2015

(oficiální zkratka pro Bibliothèque nationale de France)

670      $a NUKAT, cit 28. 4. 2015

(oficiální zkratka pro Narodowy Uniwersalny Katalog Centralny)

670      $a www(osobní stránka), cit. 16. 3. 2015

670      $a www(Česká zemědělská univerzita v Praze), cit. 18. 4. 2015

(zdroj není uveden v oficiálním seznamu zdrojů - název nezkracujeme -  nikoli www(ČZU), obdobně v dalších příkladech)

670      $a www(Nacionalna i sveučilišna knjižnica u Zagrebu), cit. 12. 1. 2015

670      $a www(Katedra obrábění a montáže - Technická univerzita v Liberci), cit 10. 2. 2015

670      $a www(Wikipedia, the free encyclopedia), cit. 10. 4. 2015

670      $a www(The Endicott Studio Journal of Mythic Arts), cit. 2. 3. 2015

670      $a www(Irish Writers Online), cit. 3. 4. 2015

670      $a www(isni), cit. 10. 9. 2020
 

Poznámka k osobním stránkám:
Nezaměňujeme osobní stránku s webovou stránkou instituce, na níž má osoba vytvořen osobní profil/medailon. Je-li to tento případ, necitujeme zdroj jako osobní stránku, ale jako stránku instituce.

Příklady:

1001    $a Costello, Jane
670      $a www(osobní stránka), cit. 7. 9. 2012
(adresa internetového zdroje: https://www.janecostello.com)

1001    $a Bláha, Jiří
670      $a www(osobní stránka), cit. 11. 1. 2017
(adresa internetového zdroje: https://www.jirkablaha.cz)

1001    $a Schwartz, Laura
670      $a www(Department of History - University of Warwick), cit. 11. 5. 2015
(adresa internetového zdroje: https://www2.warwick.ac.uk/fac/arts/history/people/staff_index/lauraschwartz)

1001    $a Jur'jev, Aleksandr Ivanovič
670      $a www(Istoričeskij fakul'tet - Moskovskij gosudarstvennyj gumanitarnyj universitet im. M. A. Šolochova), cit. 5. 5. 2015
(adresa internetového zdroje: https://mggu-sh.ru/hist/litca-faculteta/yurev-aleksandr-ivanovich)

Poznámka k citaci Wikipedie:
Pokud je v záhlaví wikipedie jiné jméno osoby než jaké je v záhlaví autoritního záznamu, např. pseudonym, uvedeme v citaci za název zdroje i záhlaví wikipedie.

Příklad:
Heslo na wikipedii je pod pseudonymem autorky (Leigh Michaels), nikoliv pod jejím vlastním jménem (LeAnn Lemberger).
(adresa internetového zdroje: https://en.wikipedia.org/wiki/Leigh_Michaels)

1001 $a Lemberger, LeAnn
5001 $w r $i Pseudonym: $a Michaels, Leigh
670   $a www(Wikipedia, the free encyclopedia - Leigh Michaels), cit. 2. 2. 2015

1001 $a Michaels, Leigh
5001 $w r $i Skutečné jméno: $a Lemberger, LeAnn
670   $a www(Wikipedia, the free encyclopedia), cit. 2. 2. 2015


C) osobní sdělení

Personální informace zjištěné osobním kontaktem (telefon, e-mail, osobní kontakt) citujeme jako „osobní sdělení“. Po čárce a po slovíčku "cit.“ zapisuje datum, kdy byla informace sdělena.
Do podpole $b uvádíme údaj, který jsme na základě osobního sdělení převzali (viz Knižní zdroje, …).

Upozornění:
Nelze přijímat citlivé osobní údaje žijících osob, např. datum narození na základě sdělení třetích osob, bez vědomí a souhlasu dotyčné osoby. Jinak bychom se dostali do rozporu se Zákonem o ochraně osobních údajů.
Pro již nežijící osoby údaje na základě sdělení třetích osob přijmout lze. V citaci zdroje je vhodné zohlednit, že se jedná o sdělení třetí osoby.

Příklady

670   $a osobní sdělení, cit. 5. 5. 2015
         $b datum narození, biografické údaje

670   $a osobní sdělení manželky, cit. 17. 2. 2015
         $b datum úmrtí

Příklady kombinací zdrojů:

1001 $a Erbenová, Kristýna,$d 1987-
670   $a Bilík, Petr - Erbenová, Kristýna: Paul Fierlinger : biografie, 2014
         $b autoritní forma
670   $a www(Wikipedie, otevřená encyklopedie), cit. 11. 5. 2015
         $b datum narození, biografické údaje
         $u https://cs.wikipedia.org/wiki/Kristýna_Erbenová

1001  $a Sýkora, Viktor,$d 1966-
670    $a Hroudová, Věra: Tajemství rostlin = Secrets of plants (fotografická část - Viktor Sýkora), 2009
          $b autoritní forma
670    $a osobní sdělení, cit. 19. 10. 2009
          $b datum narození, biografické údaje

1001  $a Burcea, Marin,$d 1967-
4001  $a Burcea, Marin V.,$d 1967-
670    $a Burcea, Marin V.: Elitele economice în societatea românească modernă (1800-1947) :abordare din perspectiva sociologiei neoclasice, 2013
          $b odkaz viz
670    $a www(Facultatea de Administraţie şi Afaceri, Universitatea din Bucureşti), cit. 12. 5. 2015
          $b datum narození, biografické údaje
670    $a www(Biblioteca Naţională a României), cit. 12. 5. 2015
          $b autoritní forma


675 – Zdroj prověřovaný s negativním výsledkem (NO)

Důvod pro zápis zdrojů, v nichž jsme informaci nenalezli, nastává nejčastěji tehdy, když jde o důležitý zdroj, u nějž by se dalo opodstatněně předpokládat, že v něm požadovanou informaci nalezneme. Ušetříme tím i práci dalším katalogizátorům, kteří by mohli strávit zbytečný čas prohledáváním takových zdrojů.

Toto pole je neopakovatelné - tzn., že na rozdíl od pole 670 se všechny negativní zdroje píší do opakovatelných podpolí $a v rámci jednoho pole. Tato podpole se od sebe oddělují středníky. V případě internetových zdrojů za název zdroje, po čárce a po slovíčku "cit.“ zapisujeme datum navštívení webové stránky.

Příklady:

675        $a www(University of Edinburgh), cit. 20. 7. 2011;
              $a LC (Names), cit. 12. 7. 2011

675        $a Slovník spisovatelů: Maďarsko: Odeon;
              $a OSZK, cit. 12. 7. 2012


678 – Biografické nebo historické údaje (O)

Pole má pevně daný indikátor s hodnotou 0 na první pozici.

Biografická poznámka obsahuje stručné informace o oboru působnosti a publikačních oborech autora, případně důležité údaje osobního charakteru (zejména, jde-li o autoritu-předmětové heslo).

Forma poznámky

U českých autorů vypadá šablona poznámky takto:

Narozen(a)……v(e)……, zemřel(a)……v(e)….….  Profese, specializace, publikační obory. Další informace.

Př.: Narozen 18. 4. 1936 v Praze. Politik, vysokoškolský pedagog, počítačový odborník, překladatel náboženské, filosofické a historické literatury z francouzštiny a němčiny. Zabývá se filozofií náboženství a antropologickými základy společenských institucí.

U zahraničních autorů nepíšeme do poznámky životní data. Můžeme tak učinit jen v opodstatněných případech, např. najdeme-li více autorů stejného jména i data narození a my z nich zakládáme autoritní záznam jen u jednoho, zapíšeme do poznámky přesné datum, které nám později může usnadnit práci, pokud budeme do báze zakládat tyto další autory. Na začátek poznámky uvedeme státní příslušnost (národnost) autora, pokud je známá:

Státní/národnostní příslušnost, profese, specializace, publikační obory. Další informace.

Př.: Belgický filolog, zaměřený na africké jazyky a literaturu, překladatel z jazyka mongo, misionář.

Poznámku formulujeme stručně, výstižně a stylisticky správně. Není vhodné psát poznámky typu „Práce z oboru logika.“ Jsou-li veškeré informace, které máme k dispozici, pouze autorovy publikace bez bližších údajů o něm, napíšeme alespoň „Autor publikací [příp. článků, dizertační práce, či nejobecněji prací] z oboru logiky.”

Nemáme-li tedy v příručkových pramenech o osobě dostatek informací, vycházíme při psaní poznámky ze samotné publikační činnosti. I zde můžeme získat relativně přesné informace, kterých bychom se měli držet. Napsal-li autor např. učebnici arabštiny pro jazykové školy, napíšeme to takto do poznámky a vyvarujeme se generalizací jako „jazykovědec“ nebo „orientalista“.

Příklady:

100 1   $a Štampach, Cyril Siegfried,$d 1966-
678 0   $a Narozen 18. 9. 1966 v Boskovicích. Tanečník.

100 1   $a Ondrušková, Ludmila
678 0   $a Ing., autorka publikací o pěstování okrasných rostlin, též autorka překladu z němčiny.

100 1   $a Pichois, Claude,$d 1925-2004
678 0   $a Francouzský literární historik, zaměřený na francouzskou literaturu 19. století.

100 1   $a Alberty, Július,$d 1925-
678 0   $a Slovenský pedagog a historik, zaměřený na regionální historii středoslovenského kraje.

100 1   $a Hoser, Bedřich,$d 1885-1961
678 0   $a Narozen 27. 5. 1885 v Kralupech nad Vltavou, zemřel 14. 9. 1961 tamtéž. Malíř, tematicky se zaměřoval na krajinomalbu.

100 1   $a Beck, Hans-Georg,$d 1910-1999
678 0   $a Německý byzantolog, historik a teolog.

100 1   $a Tal'kova, Ol'ga Jul'jevna
678 0   $a Matka ruského zpěváka Igora Tal'kova, autorka memoárové publikace.

Příklady, kdy je vhodné uvést detailnější údaje a údaje osobního charakteru:

100 1   $a Janů, Marie,$d 1921-2014
400 1   $a Veselá, Marie,$d 1921-2014
400 1   $a Pluhařová, Marie,$d 1921-2014
400 1   $a Stroffová, Marie,$d 1921-2014
678 0   $a Narozena 3. 12. 1921 v Unhošti. Nakladatelská redaktorka, překladatelka z francouzštiny, méně z němčiny. Manželka literárního kritika Jaroslava Janů a později spisovatele Zdeňka Pluhaře.
(Manželé zmíněni kvůli lepší orientaci v množství jmen, které autorka používala. Pokud se jméno některé takto zmíněné osoby vyskytuje v bázi víckrát, je vhodné za ně napsat do závorky životní data pro jasnou identifikaci.)

100 1   $a Opletal, Jan,$d 1915-1939
678 0   $a Narozen 1. 1. 1915 ve Lhotě nad Moravou (okres Olomouc), zemřel 11. 11. 1939 v Praze. Jeho rodiče však uvedli oficiálně datum narození 31. 12. 1914, aby mohl o rok dříve nastoupit do učení. Student medicíny, smrtelně zraněný při protinacistické demonstraci 28. 10. 1939.
(Objasnění situace kolem neustáleného data narození.)

100 1   $a Bierce, Ambrose,$d 1842-asi 1914
678 0   $a Americký satirik, novinář a autor povídek. R. 1913 odcestoval do Mexika, kde jeho stopy končí; mnohé zdroje uvádějí r. 1914 jako přibližné datum úmrtí.
(Informace o autorově životě uvedeny kvůli vysvětlení přibližného data úmrtí.)

100 1   $a Sessa, Melchiorre,$d činný 1555-1566
678 0   $a Italský nakladatel a tiskař z benátské tiskařské rodiny Sessa, druhý svého jména, syn Melchiorra Sessy sr., bratr Giovanniho Battisty jr. a Giovanniho Bernarda. Činný v Benátkách v letech 1555-1578, sám v letech 1565-1566, jinak se svými bratry nebo dalšími benátskými tiskaři (Domenico Nicolini da Sabbio, Francesco Rampazetto, Comin da Trino).
(Rodinní příslušníci zmíněni kvůli přehlednosti ve stejných jménech.)

100 1   $a Pseudo-Mesuë,$d asi 925-1015
678 0   $a Křesťanský lékař, žijící v Malé Asii. Pod jeho jménem napsal ve 13. století neznámý latinský autor lékárnickou příručku Grabadin.
(Vysvětlení autorství zabraňuje jeho nesprávnému pochopení.)

Příklady nevhodných poznámek:

Zkratky užíváme jen výjimečně:
100 1   $a Hašková-Coolidge, Eliška,$d 1941-
678 0   $a Amer. diplomatka čes. pův.

Biografická poznámka není volné řazení nahodilých informací:
100 1   $a Trefný, František
678 0   $a Jak milovati bez nebezpečíSexuolog. Bezpečný sex. Onanie. Pohlavní život homosexuálních mužů. Slovník milenců. Trampské milování. Panenství.

100 1   $a Orešič-Leban, Nevenka
678 0   $a Klavíristka, nar. v Mariboru, Dotik poetičnosti, nahráno v Lublani.

Neopatrné formulace a zkreslující výběr informací:
100 1   $a Merk, Joseph,$d 1795-1852
678 0   $a Rakouský violoncellista, byl původně houslistou. Další dráhu houslisty zmařilo kousnutí psa do levé ruky, kterou po tomto zranění nebyl schopen zvednout do potřebné výšky.

100 1    $a Pott, Percival,$d 1713-1788
678 0    $a Britský chirurg. Popsal frakturu fibuly (Pottova zlomenina). V r.1775 uveřejnil jako jeden z prvních zprávu o rakovině vyvolané dehtem. Pečlivě pitval, při zraněních hlavy byl středem jeho zájmu mozek spíše než lebka.

100 1   $a Polák, Josef
678 0   $a Pracovník koncentračního tábora Terezín.

100 1   $a Šporková, Renata
678 0   $a Práce pro schizofreniky a jejich blízké.

100 1   $a Bořek-Dohalský, Antonín,$d 1944-
678 0   $a Narozen 28. 8. 1944 v Praze. Hrabě. Invalidní důchodce.

100 1   $a Hildebrandt, A.
678 0   $a Dělal pokusy na vlastním těle.

Pozor na jazykovou správnost:
100 1   $a Jurčenko, Vitalij
678 0   $a Publikace z oboru fyzika kondenzovaných látek a materiálový výzkum. Působí v Fyzikálním ústavu Akakdemie věd ČR.

100 1   $a Zvolánek, Marek,$d 1974-
678 0   $a Narozen 1974 v Praze. Trumpetatista.

100 1   $a Hrázská, Gabriela,$d 1979-
678 0   $a Narozena 21.7.1979. Mystrině republiky v tancích na ledě.


Jména rodů a rodin

U rodů vypadá šablona poznámky takto:

Státní/územní příslušnost – titul rodu. Další informace.

Př.: Portugalský šlechtický rod, od r. 1740 sídlící v českých zemích.

rodin je šablona poznámky tato:

Státní příslušnost – profese – místo působení, příp. uvedení významného člena rodiny.

Př.: Rodina italských knihtiskařů.

Př.: Rodina prezidenta T. G. Masaryka.

Stejně jako u osobních jmen, ani v případě českých rodů a rodin neuvádíme v poznámce státní příslušnost.

Příklady:

100 3   $a Ficquelmont (rod)
678 0   $a Rakouský šlechtický rod.

100 3   $a Turno (rod)
678 0   $a Polský zemanský rod.

100 3   $a Obrenovići (rod)
678 0   $a Srbská knížecí a královská dynastie.

100 3   $a Tokugawa (rod)
678 0   $a Japonský rod patnácti šógunů, kteří vládli v éře Edo (1603-1867).

100 3   $a Mars (rodina)
678 0   $a Rodina amerických výrobců čokolády.

100 3   $a Sanson (rodina)
678 0   $a Rodina francouzských katů.

100 3   $a Theimerovi (rodina)
678 0   $a Rodina rychtářů v obci Samotišky na Olomoucku.

100 3   $a Bergman (rodina)
678 0   $a Rodina švédského režiséra Ingmara Bergmana.


856 – Elektronické umístění a přístup (indikátor 4, $u - link na webovou stránku) (O)

Pole 856 primárně slouží ke zpřístupnění grafických elektronických formátů dosažitelných přes HTTP, nejčastěji ve formátech *.jpg a *.gif.
URL vztahující se ke zdroji citovanému v podpoli $a pole 670,  zapisujeme do podpole $u pole 670.

Poznámka:
Do
února 2020 sloužilo pole 856 ke zpřístupnění veškerých URL adres. Uvedení URL adresy zdroje na jednom místě s citací zdroje v poli 670 nebylo možné.

Pole obsahuje dva indikátory. Na první pozici se obvykle uvádí hodnota 4 která označuje, že přístup k elektronickému zdroji probíhá pomocí HTTP (Hypertext Transfer Protocol). Indikátor na druhé pozici má hodnotu 2, která označuje souvislost mezi elektronickým zdrojem a popisnou jednotkou.


Podpole $u - Adresa elektronického zdroje

Podpole $y -  Text odkazu

Podpole $y obsahuje text odkazu, který se zobrazí místo URL, jehož obsah reprezentuje.

Podpole $4

Specifickým podpolem používaným v systému Aleph je podpole $4 s hodnotou N. Jeho funkcí je zabránit tomu, aby se po kliknutí na link v poli 856 nezobrazovalo poučení o autorských právech a uživatel se dostal přímo na odkazovanou adresu. Podpole $4 se doplňuje automaticky jako poslední v poli 856, katalogizátor do něj nezasahuje.


Příklady:

100 1   $a Götze, Zacharias Nicolaus,$d 1634-
856 42 $u https://aleph.nkp.cz/orst/stt20120062334_1.jpg
            $y Rukopisné exlibris Z. N. Götze

100 1   $a Hock, Theobald,$d 1573-asi 1625
856 42 $u https://aleph.nkp.cz/orst/stt20120066537_1.jpeg
            $y Supralibros Theobalda Hocka

100 1   $a Salm-Neuburg, Karel Otto,$$d1709-1766
856 42 $u https://aleph.nkp.cz/orst/stt20150152730_2.jpg
            $y Heraldické exlibris Karla Otty Salm-Neuburga906      Interní údaje o zpracování (O)

Příklad:

906      $a oz20050810
            $b jalu
            $c Záhlaví - datum narození, biografická poznámka - doplnění, zdroj - další výskyt

Z tohoto pole můžeme vyčíst, který katalogizátor do záznamu zasáhl, kdy to bylo a jaké změny provedl.

$a – dvoumístná zkratka, udávající způsob zpracování (stavový kód), za níž následuje osmimístné datum (RRRRMMDD)

Stavové kódy (viz též na adrese https://www.nkp.cz/o-knihovne/odborne-cinnosti/zpracovani-fondu/roztridit/stav-kody-aut):

1) používané ONJA NK ČR:

br založení nového záznamu online (bez revize)
vr revize věcná (záznamy přišlé odjinud)
fr revize formální (záznamy přišlé odjinud)
vh revize v případě neúspěšného hledání v pramenech
oz oprava záhlaví v existujícím záznamu (používá se i když se provádí navíc jiná oprava)
op oprava, doplnění jiné než záhlaví
zr zrušení záznamu
co přidání interního pole COR pro opravu

Poznámka:
Do přechodu na RDA byly používány další dva kódy – vx (věcná revize) a fx (formální revize), které se používaly pro revizi návrhů v NK.

2) používané jinými knihovnami nebo odděleními NK ČR:

za založení záznamu online
ko kontrola lokálním supervizorem
oz kontrola lokálním supervizorem (v případě opravy záhlaví)
im dávkový import (přiděluje OKS)
oc oprava pole 001 v případě duplicity (přiděluje OKS)

$b – podpis katalogizátora

$c – druh opravy/doplnění – rozepisujeme jej slovně


Přílohy

I. Příklady celých autoritních záznamů:

040     $a ABD162$b cze$d ABA001$e rda
046     $f 1960
1001   $a Umlauf, Václav,$d 1960-$7 skuk0001413
370     $a Luhačovice, Česko$c Česko
373     $a Jezuité$s 1991
374     $a filozofové$a teologové$a publicisté
374     $a katoličtí kněží$s 2000
375     $a muž
377     $a cze$a ger
670     $a Umlauf, Václav: Rozmarné příběhy podle Nového zákona, 2003$b autoritní forma
670     $a www(Wikipedie, otevřená encyklopedie), cit. 10. 6. 2015$b datum narození, biografické údaje$u https://cs.wikipedia.org/wiki/Václav_Umlauf
6780   $a Narozen 21. 2. 1960 v Luhačovicích. Katolický kněz, jezuita, filosof, teolog a publicista.

040     $a ABA001$b cze$d ABA001$e rda
046     $f 1953
1001   $a Prouza, Ludvík,$c ml.,$d 1953-$7 jn20001005710
368     $d CSc.
370     $a Úpice, Česko$c Česko
372     $a finanční matematika
373     $a Univerzita Pardubice
374     $a matematici
375     $a muž
377     $a cze
670     $a Prouza, Ludvík: Příspěvek k odhadu parametrů matematického modelu procesu rektifikace, 1985
670     $a Ježdík, Václav - Prouza, Ludvík - Souček, Eduard: Možnosti měření ekonomické výkonnosti regionů, 2002
670     $a Prouza, Ludvík st. - Prouza, Ludvík ml.: Matematické základy finančních operací, 1996$bautoritní forma
670     $a osobní sdělení$b datum narození, biografické údaje
6780   $a Narozen 30. 11. 1953 v Úpici (okr. Trutnov). RNDr., CSc., matematik zaměřený především na oblast finanční matematiky, autor prací z oboru.


040     $a ABA001$b cze$e rda
046     $f 1977
1001   $a Güzelmansur, Timo,$d 1977-$7 jo2015871915
370     $a Antakya, Turecko$c Německo
372     $a křesťané a muslimové
374     $a katoličtí teologové
375     $a muž
377     $a ger
4001   $a Güzelmansur, Timo Aytaç,$d 1977-$0 o
670     $a Basanese, Laurent - Güzelmansur, Timo Aytaç ... et al.: Europe and Islam :proceedings of the international conference held on 3rd of March - 4th of March 2015, Olomouc, Czech Republic, 2015$b odkaz viz, biografické údaje (s. 291)
670     $a DNB, cit. 19. 5. 2015$b autoritní forma, datum narození
6780   $a Katolický teolog, zaměřený na problematiku křesťansko-muslimského dialogu. Autor prací z oboru.


040    $a ABA001$b cze$e rda
046    $f 1940
1001  $a Sarokìn, Anatol' Mìkalajevìč,$d 1940-$7 jo2015874496
370    $c Bělorusko
372    $a dějiny zemědělství
374    $a historici
375    $a muž
377    $a bel$a rus
4001  $a Sarokìn, Anatolìj Mìkalajevìč,$d 1940-$0 o
4001  $a Sorokin, Anatolij Nikolajevič,$d 1940-$2 czerus$0 o
670    $a Sarokìn, A. M.: Metamarfozy ... :hìstoryì : zaradžènne ì razvìcce belaruskaj nacyjanal'naj dzjaržaŭnascì, 2013
670    $a NBB, cit. 4. 6. 2015$b autoritní forma, datum narození, odkazy viz, biografické údaje
6780  $a Běloruský historik zaměřený na dějiny Běloruska, zejména na agrární dějiny 20. století.II. Příklady a poznámky k přepisu nelatinkových písem


Cyrilice ve slovanských jazycích*

Příklady:
Koršunov, Jevgenij Anatol‘jevič (ruština)
Charčuk, Borys (ukrajinština)
Charčuk, Boris Nikitovič (ruština)
Hrodneŭ, Mìkola (běloruština)
Grodnev, Nikolaj Petrovič (ruština)
Bykaŭ, Vasìl‘ (běloruština)
Dudaraŭ, Aljaksej (běloruština)
Rakovski, Văt‘o Draganov (bulharština)
Petrović, Ðurđica (srbština a makedonština)
Stojanović, Ljubomir (srbština a makedonština)
Njegoš, Petar Petrovič (srbština a makedonština)
Đidić, Ljubiša (srbština a makedonština)

Je-li pro osobu vytvořeno záhlaví pod rodným jménem a získalo-li toto jméno počeštěnou podobu (tj. případy jmen panovníků, šlechticů, církevních hodnostářů či svatých), pak záhlaví zapíšeme podle českých příručkových pramenů bez ohledu na transliterační tabulky.

Viz dotaz ke katalogizaci č. 193 (https://katdotaz.nkp.cz/zobraz.phtml?id=193).

Příklad:
100 0   $a Alexij$b II.,$c patriarcha moskevský a celé Rusi,$d 1929-2008


Moderní řečtina
Pro přepis moderní řečtiny (od r. 1454) se používá transliterační tabulka v ČSN ISO 843 (Konverze řeckých znaků do latinky).

Příklady:
Psyroukīs, Nikos
Theodorakis, Mikis
Koufopavlou, Odysseas
Giasafakīs, Spyros
Stergiou, Evī
Kotsianī, Dafnī
Koukaras, Chrīstos
Iōannidīs, Alkinoos


Čínština*
Přepis podle mezinárodní oficiální čínské transkripce pchin-jin/pinyin. Ostatní transkripce je vhodné uvést do odkazové formy jména.
Autoritní záhlaví je možno přejmout ze souboru autorit Library of Congress.

Příklady:
Xunzi
(Jiné přepisy: Sün-c'; Hsün-chih; Hsün-tzu)

Xi, Murong
(Jiné přepisy: Hsi, Mujung; Si, Mužung; Hsi, Muren)

Qi, Bangyuan
(Jiné přepisy: Ch'i, Pang-yüan; Chi, Pang-yuan; Čchi, Pangjüan)

Ba Jin
(Jiné přepisy: Pa Chin; Pa Ťin; Ba Czin')

Cao, Guangzhe
(Jiné přepisy: Ts'ao, Kuang-che; Cchao, Kuang-če)

 

Japonština
Přepis podle mezinárodní Hepburnovy modifikované transkripce. Do odkazové formy jména je vhodné uvést český přepis.
Autoritní záhlaví je možno přejmout ze souboru autorit Library of Congress (pozor na diakritická znaménka!).

Příklady:
Yamamoto, Yūzō
Koizumi, Jun'ichirō
Hirotsu, Ryūrō
Suzuki, Shunryū
Inokuchi, Junzō
Tsuji, Yutaka

České přepisy:
Jamamoto, Júzó
Koizumi, Džuničiró
Hirocu, Rjúró
Suzuki, Šunrjú
Inokuči, Džunzó
Cudži, Jutaka

Korejština*
Autoritní záhlaví nepřebíráme ze souboru autorit Library of Congress!

Příklady:
Pak, Sang-čin
I, Tŏk-su
Kim, Pchil-jŏng
Čchŏ, Wan-kju
Ju, Čchŏl-in
 

Tibetština*
Přepis podle mezinárodně uznávané Wylieho transliterace. Do odkazové formy jména je nutné uvést českou transkripci J. Kolmaše.
Autoritní záhlaví nepřebíráme ze souboru autorit Library of Congress!

Příklady:
Bsod-nams-rgya-mtsho
(Sönam Gjamccho)

Bstan-'dzin-rgya-mtsho
(Tändzin Gjamccho)

Bdud-'joms
(Düdžom)

Byang-chub-rdo-rje
(Čangčhub Dordže)

Bde-bzhin-gshegs-pa
(Dešin Šegpa)

Zhwa-sgab-pa-dbang-phyug-bde-ldan
(Žagabpa, Wangčhug Dedän)


Arabština
Autoritní záhlaví nepřebíráme ze souboru autorit Library of Congress!

Příklady:
Abdal Qādir al-Džīlānī
Ibn Māsawajh, Abū Zakarijā´ Juhannā
Alī ibn ´Īsā
Ibn al-Zajjāt, Jūsuf ibn Jahjā
Abū Mansūr al-Haraví
Abū al-Nadžm al-Fadl ibn Qudáma al-´Idžlī
Āl Saūd, Abdalláh ibn Abdul´azīz
Qaradāwí, Jūsuf


Pro transkripci arabských/perských autorů se obracíme na paní Jarmilu Přibylovou (mail: Jarmila.Pribylova@nkp.cz).

Příklad:

LC (Names):
1001 $a Yazbik, Samar
4001 $a يزبك، سمر

AUT:
1001 $a Jazbik, Samar
4001 $a Yazbik, Samar
667   $a Transkripce ověřena.
670   $a LC (Names)
          $b autoritní forma (přepis tvaru v arabském písmu), odkaz vizHebrejština*
Autoritní záhlaví nepřebíráme ze souboru autorit Library of Congress!

Příklady:
Luria, Jicchak ben Šlomo
Alšech, Moše ben Chajim
Bachja ben Josef Ibn Pakuda
Lau, Jisra'el Me'ir

Poznámka:
V NLI (Izrael) se v autoritním záznamu může vyskytovat více než jedno autoritní záhlaví (v hebrejském písmu, v latince, v cyrilici, případně i v jiných nelatinkových písmech). Hebrejské autory je třeba transkribovat z hebrejského písma do latinky podle našich pravidel. Tvar v jiné transkripci do latinky zde uvedený je vhodné uvést do odkazu.

Např.:
Autoritní záhlaví v NLI (Izrael):
Heading           Lau, Yisrael Meir
Heading           -1937, לאו ,ישראל מאיר

Autoritní záhlaví a odkaz v AUT:
Autoritní záhlaví           Lau, Jisra'el Me'ir
Odkaz viz                    Lau, Yisrael Meir


Pro transkripci hebrejských autorů se obracíme na paní Markétu Kotyzovou (mail: marketa.kotyzova@jewishmuseum.cz).

NLI (Izrael):
Heading  Reiter, Yitzhak 
Heading  ‫ רייטר, יצחק

AUT:
1001 $a Reiter, Jicchak
4001 $a Reiter, Yitzhak
667   $a Transkripce ověřena.
670   $a NLI (Izrael)
          $b autoritní forma (přepis tvaru v hebrejském písmu), odkaz vizV případě pochybností kontaktujte mailem Oddělení národních jmenných autorit NK ČR.
 

* Pro transliterační a transkripční tabulky viz Doporučení pro přepis nelatinkových písem do latinky. Edice Standardizace; č. 29, Praha 2006 a její aktualizace dostupné na webové stránce Transliterace nelatinkových písem do latinky.

III. Přehled použitých zdrojů

Luffer, J.: Metodika tvorby a kontroly jmenných autorit ve formátu MARC 21. Osobní jména (Praha : Národní knihovna ČR, 2006)

Anglo-americká katalogizační pravidla (Praha : Národní knihovna ČR, 1994-1995)

Maxwell, Margaret F.: Příručka k AACR2 : revize 1988 (Praha : Národní knihovna ČR, 1995)

AACR2/UNIMARC : schválené české interpretace. Praha : Národní knihovna ČR, 1999. 37 s. Standardizace, č. 18.

AACR2/UNIMARC : schválené české interpretace. Část II. Praha : Národní knihovna ČR, 1997. 23 s. Standardizace, č. 10.

MARC 21. Formát pro autority. (Praha : Národní knihovna ČR, 2004)

RDA Toolkit [online]
[placený přístup na adrese: https://access.rdatoolkit.org]

Databáze katalogizačních dotazů (typ dotazu: soubory autorit) [online]
[dostupné na adrese: https://katdotaz.nkp.cz]

Doporučení pro přepis nelatinkových písem do latinky. (Praha : Národní knihovna ČR, 2006)

« červen 2024 »
Ne Po Út St Čt So
1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
30