Osobní nástroje
Nacházíte se zde: Úvod Věcné autority Soubor formálních deskriptorů Forma/žánr dokumentu z hlediska Metodiky hodnocení výsledků výzkumu a vývoje
Akce dokumentů

Forma/žánr dokumentu z hlediska Metodiky hodnocení výsledků výzkumu a vývoje

Označování formy/žánru v bibliografických záznamech, které jsou součástí katalogu Národní knihovny ČR, z hlediska Metodiky hodnocení výsledků výzkumu a vývoje

Na základě závěrů 240. zasedání Rady pro výzkum a vývoj byla aktualizována kritéria pro druh výsledku B - knihy.

Rada pro výzkum a vývoj na svém 239. zasedání dne 16. ledna 2009 schválila (na návrh Komise pro hodnocení výsledků výzkumu a vývoje) kritéria pro vyřazení výsledků z Hodnocení výsledků výzkumu a vývoje v roce 2009.

Dokument je dostupný na adrese https://www.vyzkum.cz/FrontClanek.aspx?idsekce=519201

Pro druh výsledku B – knihy (vztah i k výsledku C – kapitola v knize) platí tato kritéria

údaj

kód podle Popisů pro RIV

podle čeho vyřazovat

důvod vyřazení z hodnocení

ISBN

R27

existence a platnost

ISBN neexistuje (nepřiděleno), nebo

ISBN není platné

Počet stran

R33

počet stran

méně než 50 (definice výsledku stanovuje počet normostran 100, dle ověření tato hodnota odpovídá 50 stranám formátu A4)

Předání povinných výtisků

---

evidence Národní knihovny ČR

do Národní knihovny nebyly předány povinné výtisky (pouze v případě knih vydaných nakladatelstvím v České republice)

Žánrové zařazení knihy

---

evidence Národní knihovny ČR

dle evidence Národní knihovny má kniha jiný žánr než odpovídající žánr (pouze v případě knih vydaných nakladatelstvím v České republice)

Definice pojmu „odborná kniha“ podle Metodiky hodnocení výsledků výzkumu a vývoje v roce 2009

Dokument je dostupný na adrese

https://www.vyzkum.cz/storage/att/CDDC542199F1640B59A7D1E841B7151C/Metodika%202009_schv%c3%a1leno.pdf

Odborná kniha

-        prezentuje původní výsledky výzkumu, který byl uskutečněn autorem knihy nebo týmem, jehož byl autor členem.

-        týká se přesně vymezeného problému určitého vědního oboru,

-        obsahuje formulaci identifikovatelné a vědecky uznávané metodologie (explicitně formulovaná metodologická východiska) i v monografiích směřujících k aplikacím a/nebo formulace nové metodologie opírající se o dosavadní teoretická bádání v dané oblasti.

Formální kriteria, na základě kterých se posuzuje druh výsledku „odborná kniha“

-        100 normostran (tj. 50 tištěných stran) vlastního textu bez obrazových, mapových apod. příloh

-        vydaná v nakladatelství s vědeckou redakcí

-        recenzovaná alespoň jedním obecně uznávaným recenzentem z příslušného oboru (ne však z pracoviště autorů knihy)

-        kniha má přidělen kód ISBN nebo ISMN

-        povinný výtisk je registrován v Národní knihovně České republiky

 Odborná kniha obsahuje

-        odkazy na literaturu v textu

-        seznam použité literatury

-        souhrn v aspoň jednom světovém jazyce

-        eventuálně poznámkový aparát

-        bibliografii pramenů

-        rejstřík (doporučuje se, u kritických vydání je povinností)

 Za odbornou knihu se považují

-        monografie

-        vědecky zpracovaná encyklopedie

-        vědecky zpracovaný lexikon

-        kritická edice pramenů

-        kritická edice uměleckých (hudebních, výtvarných apod.) materiálů doprovázená studií

-        kritický komentovaný překlad náročných filosofických, historických či filologických textů doprovázený studií

-        vědecky koncipovaný jazykový slovník

-        odborný výkladový slovník

-        kritický katalog výstavy

 Za odbornou knihu se nepovažují

-        učební texty (učebnice, skripta)

-        odborné posudky a stanoviska

-        překlady

-        ročenky

-        výroční nebo obdobné periodické zprávy

-        statistické ročenky

-        nepublikované diplomové, doktorské a habilitační práce

-        jazykové slovníky

-        tiskem nebo elektronicky vydaný souhrn rešerší

-        účelově vydané souhrny odborných prací (např. v rámci jednoho pracoviště)

-        sborníky (jednotlivé příspěvky ve sborníku jsou výsledkem druhu D)

-        tiskem nebo elektronicky vydané souhrny abstraktů

Bibliografický záznam „odborné knihy“ zveřejněný v katalogu NK ČR obsahuje tato označení formy/žánru

Odborná kniha podle Metodiky

Označení formy/žánru - katalog NK

monografie

monografie, kolektivní monografie

vědecky zpracovaná encyklopedie

encyklopedie + vědecké slovníky

vědecky zpracovaný lexikon

encyklopedie + vědecké slovníky

kritická edice pramenů

kritická vydání + prameny

kritická edice uměleckých (hudebních, výtvarných apod.) materiálů doprovázená studií 

kritická vydání + studie/monografie/kolektivní monografie*

kritický komentovaný překlad náročných filozofických, historických či filologických textů doprovázený studií

texty + komentovaná vydání + studie/monografie/kolektivní monografie*

vědecky koncipovaný jazykový slovník

jazykové slovníky + vědecké slovníky

odborný výkladový slovník

výkladové slovníky + vědecké slovníky

kritický (vědecky koncipovaný)** katalog výstavy

katalogy výstav + studie/monografie/kolektivní monografie*

 

 * podle rozsahu a počtu autorů doprovodné „studie“

** doplněno NK

Denice používaných termínů

Monografie

Rozsáhlá odborná (vědecká) publikace věnovaná jednomu tématu. Vědecké dílo, které systematicky, uceleně, všestranně a podrobně pojednává o jednom, zpravidla úzce vymezeném tématu. Monografie kriticky hodnotí, syntetizuje doposud známé poznatky a přináší poznatky nové, které jsou výsledky vlastní vědecké práce, předkládá závěry.

Kolektivní monografie

Vědecké dílo více autorů, které systematicky, uceleně, všestranně a podrobně pojednává o jednom, zpravidla úzce vymezeném tématu. Monografie kriticky hodnotí, syntetizuje doposud známé poznatky a přináší poznatky nové, které jsou výsledky vlastní vědecké práce autorů, předkládá závěry. V kolektivní monografii tvoří individuální studie autorů uzavřený celek.

Vědecké slovníky

Vědecky koncipované slovníky určené ke studijním a badatelským účelům.

Kritická vydání

Vydání vypracované kritickou metodou, opatřené vysvětlujícím faktografickým, literárněvědním a textologickým komentářem (kritickým aparátem), případně studií vykládající a hodnotící dané dílo v kontextu.

Komentovaná vydání

Vydání opatřená vysvětlujícím faktografickým, často též literárněvědním komentářem, případně studií vykládající a hodnotící dané dílo.

 

 

                                                                                                                                                                  Marie Balíková, NK ČR

« červenec 2024 »
Ne Po Út St Čt So
123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031