Osobní nástroje
Nacházíte se zde: Úvod Jmenné autority Zápisy ze setkání supervizorů Zápis z 28. 6. 2016
Akce dokumentů

Zápis z 28. 6. 2016

Zápis ze setkání supervizorů projektu
„Kooperativní tvorba a využívání souborů národních autorit“
v Národní technické knihovně ČR 28. 6. 2016

 

Přítomni: viz prezenční listina

Zahájení a seznámení s programem

Supervizoři NK ČR představili okruhy knihoven, které kontrolují. Seznam knihoven a příslušnosti k jednotlivým supervizorům bude vyvěšen na webovém portále Oddělení národních jmenných autorit NK ČR (dále ONJA).

Z. Bartl hovořil o smyslu vyplňování polí RDA v souvislosti s možností jejich využití v budoucnu v oblasti sémantického webu a v souvislosti s přípravou uživatelských rozhraní katalogů knihoven na přesnější vyhledávání a ladění rešeršního dotazu.

Termíny do polí 3XX je nezbytné stahovat z věcných a geografických autorit. Pokud je známo povolání autora, ve kterém je publikačně činný, je vhodné povolání uvést v poli 374 a v poli 372 blíže specifikovat oblast jeho zájmu. Zabrání se tak opakování stejných informací (např. 374 filozofové x 372 filozofie). Nejisté či nepřesné informace není vhodné do polí 3XX vyplňovat.

Korporativní autority

S. Světlíková seznámila přítomné ve své prezentaci s některými změnami v Metodice tvorby korporativních autorit v souvislosti s aktualizací pravidel RDA. Pracovní skupina pro jmenné zpracování knih na svém jednání (12. 11. 2015) schválila řešení dvou problémů, které se týkaly zápisu záhlaví pro akce:

1)      Akce s „nejednoznačným“ názvem

U akcí s „nejednoznačným“ názvem (tj. s názvem, z kterého není zřejmé, zda se jedná o akci) se dosud připojoval kvalifikátor pouze u tzv. seriálového záhlaví, v kterém nebylo uvedeno pořadí, rok nebo místo konání akce.

Nově platí doporučení uvádět kvalifikátor u všech „nejednoznačných“ názvů akcí, i když je v záhlaví pořadí, rok nebo místo konání akce.

 

2)      Akce s vyšším počtem míst konání

Nově platí: u akcí, které se konají na jednom až čtyřech místech, se v záhlaví uvedou všechna místa konání akce. Pokud se však akce konala na více než čtyřech místech, uvede se v záhlaví pouze země (v případě potřeby i více zemí), v které (v kterých) se akce konala.

Pro konkrétní výčet všech míst lze v autoritním záznamu případně využít poznámku v poli 678 nebo pole 370.

Dotaz týkající se souvisejícího jazyka u akce a jeho uvedení v poli 377. Sborníky z akcí někdy obsahují vícejazyčné anotace nebo překlady příspěvků do jiných jazyků, souvisejícím jazykem se však rozumí jednací jazyk akce. V případě pochybností o tom, v kterém jazyce akce probíhala, se doporučuje jazyk v poli 377 neuvádět.

 

Personální autority

T. Nejedlý seznámil přítomné s novými změnami v Metodice tvorby personálních autorit podle RDA:

1)      Záhlaví

Pokud vstupním prvkem záhlaví je rodné jméno, za kterým následuje výraz označující místo původu, bydliště, povolání nebo nějakou jinou charakteristiku, zapíšeme takový výraz do podpole $c (RDA 9.2.2.18).

 

 

 

Příklady:

100 0   $a Petr,$c ze Zásadí,$d činný 16. století

100 0   $a John,$c of Fornsete,$d -1239

100 0   $a Erik,$c Rudý,$d asi 950-asi 1003

Pokud do podpole $c patří ještě další doplněk, zapíšeme jej do jednoho podpole $c a oddělíme čárkou.

Příklady:

100 0   $a Arnošt,$c z Pardubic, pražský arcibiskup,$d 1297-1364

100 0   $a Jana,$c z Arku, svatá,$d 1412-1431
400 0   $a Jana,$c Orleánská, svatá,$d 1412-1431
avšak:
400 0   $a Panna Orleánská,$d 1412-1431

Číslovky (např. II) nacházející se za příjmením a vyskytující se ve zdrojích spojovaných s osobou, se považují za součást příjmení. (RDA 9.2.2.9.5), uvádí se vždy a to ve tvaru, v jakém se ve zdroji vyskytují.

 

Příklady:

100 1   $a Harris, James$c III,$d 1959-
670      $a LC (Names)$b autoritní forma, datum narození

Upozornění:
Římská číslice je zakončena tečkou pouze v případě, že se tak v daném zdroji nachází.

2)      368 – Jiné související informace o osobě

$d titul osoby

Do tohoto podpole zaznamenáváme panovnické a šlechtické tituly, církevní a jiné náboženské hodnosti, čestné a další hodnosti, včetně iniciál a/nebo zkratek označujících akademický titul nebo členství v organizaci. Je vhodné zaznamenat je zejména tehdy, když nejsou součástí záhlaví a odkazů.

Údaje se přebírají ve tvaru, v jakém se nacházejí v jakémkoliv zdroji.

Pokud se tituly vyskytují v různých jazykových variantách, přednost má jazyk osoby, případně čeština.

Toto pole je vhodnější pro záznam výše uvedených titulů osoby než velmi obecné pole 374 - Povolání. Umožňuje geografické a časové zpřesnění církevních a jiných titulů, hodností.

Církevní hodnosti:
100 0  $a Arnošt,$c z Pardubic, pražský arcibiskup,$d 1297-1364
368     $d pražský biskup$s 1343$t 1344
368     $d pražský arcibiskup$s 1344

Akademické hodnosti je vhodné uvádět s časovými údaji, pokud tato informace plní rozlišovací funkci, např. když není známo datum narození/úmrtí, a časové údaje akademických hodností ukotvují publikační činnost osoby do přesnějšího období.


100 1  $a Ambrožová, Zuzana
368     $d Ing.$s 2009
368     $d Ph.D.$s 2014

3)      370 – Související místo

$f jiné související místo - Neexistující státní útvary:
Pokud není možné určit související zemi/stát (podpole $c), můžeme uvést do podpole $f již neexistující státní útvar:

Příklady:

370    $f Sovětský svaz

370    $f Jugoslávie

370    $f osmanská říše

 

Bylo zdůrazněno, kdy založit/nezakládat nový autoritní záznam. Nový autoritní záznam zakládáme, pokud máme dostatek informací k jednoznačné identifikaci člověka.

Byl vznesen požadavek z Národní lékařské knihovny ohledně pole 046 a možnosti zápisu dne a měsíce narození/úmrtí. Pro záznam těchto údajů slouží biografická poznámka v poli 678, takže se s rozšířeným zápisem do pole 046 nepočítá.

Byl vznesen dotaz, zda budou pole 3XX selekční. Formát MARC 21 vyhledávání v polích 3XX umožňuje, ale záleží na tom, jestli lze vyhledávání přizpůsobit webové rozhraní katalogu jednotlivých knihoven.

Dotaz ohledně odkazů v rejstříku věcných a geografických hesel (F4) stahovaných do 3XX polí. Aleph tuto možnost neposkytuje, systémy ne-alephovských knihoven odkazy v rejstříku umožňují.

Návrhy na opravu – „bandaska“ x ALEPH knihovny

T. Nejedlý představil návod na tvorbu návrhu opravy (dále NO) autority pro alephovské knihovny. Návod bude vystaven na portále ONJA.

„Bandaskové“ knihovny musí řešit problémy se zasíláním NO se svými systémovými knihovníky a podporou.

V souvislosti se zasíláním NO bylo zdůrazněno, aby knihovny v NO nezapomínaly uvést do pole 040 siglu své knihovny a v podpoli $c pole 906 vypsat, jaké úpravy navrhují. Na ohvězdičkované návrhy lze poslat návrh opravy, ale jinak do záznamu cizí knihovna zasahovat nesmí.

Normy na zpracování autoritní záznamů

Z. Bartl se s přítomnými shodl na tom, že stanovit jednotnou normu pro zpracování autoritních záznamů nelze. Někteří zaměstnavatelé však takovou normu požadují.

Z. Bartl navrhl vytvoření orientační normy, jejímž podkladem by měly být statistiky s průměrnými počty záznamů, které knihovny vytvoří ve sledovaném časovém úseku (týdnů, měsíců) a kterou zašlou Z. Bartlovi do konce srpna.

Návrh na ustavení užší pracovní skupiny pro jmenné autority

Z. Bartl navrhl založení užší pracovní skupiny pro jmenné autority. S tímto návrhem účastníci setkání souhlasili. Do konce srpna bude vybráno 15-20 zástupců krajských, vysokoškolských a městských knihoven. Setkání pracovní skupiny by se mělo uskutečnit do konce roku 2016.

Školení a doškolení

Do 14 dnů zašlou zájemci Z. Bartlovi své požadavky na školení a doškolení, která budou probíhat na podzim letošního roku.

Byl vznesen dotaz o možnosti školení pomocí e-learningu. E-learningový způsob školení není při současném pracovním vytížení a nedostatku pracovních sil v ONJA možné uskutečnit.

Právní problematika využívání databáze jmenných autorit komerčními subjekty

Z. Bartl informoval účastníky setkání o jednání právníků Národní knihovny ČR o smlouvě, která by vymezovala pravidla a právní vztahy pro využívání databáze jmenných autorit komerčními a jinými subjekty. Do této doby bylo rozhodnuto, že báze autorit nebude považována za autorské dílo a nepodléhá tak Autorskému zákonu. Podléhá Zákonu na ochranu osobních údajů a také Zákonu o svobodném přístupu k informacím, protože databáze vzniká z veřejných finančních prostředků. V současné době se čeká na vydání stanoviska Ministerstva kultury ČR, na jehož základě budou provedeny další právní kroky.

Byl vznesen dotaz, jestli by oslovení autoři neměli být informováni o tom, jak bude v budoucnu naloženo s jejich osobními údaji, které databázi poskytují. Tvorba databáze jmenných autorit je v souladu se Zákonem na ochranu osobních údajů, a tak by k žádným problémům v této oblasti dojít nemělo.

Diskuse, problémy, podněty:

Na webovém Portále ONJA budou nově vystavovány aktuality týkající se kooperativní tvorby a využívání souborů národních autorit.

Hovořilo se o problému několik let nezpracovaných ohvězdičkovaných návrhů – ONJA bohužel nemůže účastníky kooperativní tvorby autorit nijak donutit ke zpracování vlastních návrhů. Problém je způsoben nedostatečnou kapacitou a vytížeností pracovníků, kteří na kontrolu návrhů na lokální úrovni zatím nemají čas.

Problematiku věcného popisu a cizojazyčných ekvivalentů předmětových hesel u osob probere Z. Bartl s M. Balíkovou.

Byl vznesen požadavek na vystavení roční statistiky kooperativní tvorby a využívání souborů národních autorit na webovém Portále ONJA. Statistiky jsou k dispozici na webu projektu VISK9 (https://visk.nkp.cz/visk-9). Z. Bartl hovořil také o tom, že problematikou statistik se zabývá ve své bakalářské práci „Národní autority a krajské knihovny“ Bc. Petra Kašparová (https://is.cuni.cz/webapps/zzp/detail/122935/).

Byl vznesen požadavek na zaslání/vystavení vzoru pro kontaktování autorů pomocí e-mailu kvůli doplňujícím osobním údajům a publikační činnosti. Z. Bartl přislíbil zaslání/vystavení takového vzoru. T. Nejedlý upozornil na to, aby při oslovení autorů knihovny zjišťovaly co nejvíce informací, případně jestli se nejedná o osobu, jejíž autoritu už báze obsahuje. Osobní e-mailové sdělení musí být vždy vytištěno a archivováno.

Harmonizace databází regionálních osobností s bází autorit

Knihovny, které před zavedením pravidel RDA používaly rozšířený záznam s regionálními poli, pak databázi autorit po zavedení RDA neaktualizovaly, aby nedošlo ke smazání regionálních polí z jejich záznamů.

Některé záznamy regionálních osobností byly vytvořeny před delší dobou a neobsahují zdrojový dokument uvedených informací. Pokud bude zjištěno, že se v databázi regionálních osobností nachází úplnější záznam, než v databázi autorit, pak je nutné zaslat NO, ve kterém bude jako zdroj oprav uvedena databáze regionálních osobností dané knihovny i přesto, že se v záznamu regionální osobnosti zdroj informací nenachází.

 

Zapsala: Eva Jeřábková

 

« červen 2024 »
Ne Po Út St Čt So
1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
30