Osobní nástroje
Nacházíte se zde: Úvod Jmenné autority Zápisy ze setkání supervizorů Zápis z 21. 10. 2008
Akce dokumentů

Zápis z 21. 10. 2008

SETKÁNÍ LOKÁLNÍCH SUPERVIZORŮ

Praha, Národní knihovna ČR

21. 10. 2008

Úvod

 

·        od loňska přibyly nové kolegyně z knihoven: Dačice, Česká Lípa, Muzeum Českého ráje (Turnov), JAMU, Rajhrad (Památník moravského písemnictví) a Veterinární a farmaceutická univerzita Brno

o       => spolupracuje více jak 60 kooperujících knihoven

·        základní idea kooperace

o       každá knihovna, která je pověřena regionální funkcí by měla být zapojena do kooperace

o       NK bude vyvíjet stálou motivační „reklamu“ na knihovny s regionální funkcí, aby se postupně zapojily do aktivní spolupráce

o       počet pasivních knihoven (ty, které pouze stahují, ale sami nevytváří autority) je mnohonásobně vyšší => v nejbližší době budou tyto knihovny zmapovány (časový horizont: jaro 2009)

o       náš projekt kooperace knihoven na tvorbě a využívání autorit (za podmínek různých knihovnických softwarů a dvou formátů - UNIMARC a MARC21), je ve světě ojedinělý

·        školení:

o       NK nabídla pro rok 2008 školení/doškolení pro nové i stávající zaměstnance kooperujících knihoven – nabídka měla obrovskou odezvu, do dnešního dne bylo proškoleno 168 lidí, což je skoro třikrát tolik, než v obvyklém modelu školení předchozích let

o       další školení proběhne za týden v MZK (knihovny jihomoravského kraje) a za 14 dní v MK v České Lípě

Body programu

 

·        GRANTY

o       NK v těchto dnech připomínkovala zadávací podklady VISK

o       během jednoho až dvou týdnů bude nové kolo VISK programů pro rok 2009 vyhlášeno => možnost přemýšlet o nových projektech => nenechávat žádosti na poslední chvíli

o       finance na následující rok nejsou zatím dány (ani konkrétně pro VISK 9), snad se částku podaří udržet na loňské výši,

o       jsou zde dílčí projekty, nad kterými by bylo možné zauvažovat pro příští rok (přednesla dr. Římanová, STK Praha):

§         projekt stahování autoritních záznamů z LC (Names) pomocí web services

·        v případě autorů anglosaské oblasti

·        nahradí opisování z báze (předejde se chybám, překlepům, urychlí práci)

·        filtr odseparuje pro nás nedůležité informace => vznikne kostra záznamu => ta se doplní o biografickou poznámku atd.

·        LC neumožňuje stahování aut. záznamů pomocí klienta Z39.50 => stahovalo by se přes OCLC,  je přístupné a technicky schůdnější

·        firma Cosmotron je ochotná se ujmout přípravy softwaru

·        do konce roku proběhne „anketa“, zda pro kooperující knihovny bude užitečné a zda tento projekt podpoří, nebo ne

§         usnadnění harmonizace lokálních bází autorit a bib bází (pomocí „napárování“ autora a díla)

·        pomocí naprogramování a doplnění identifikátorů do bibliografického záznamu, tedy do polí pro čtenáře neviditelných navázat identifikátory děl (ISBN, pole 245 a jméno autora) => automatické navázání pomocí softwaru

·        umožnilo by urychlit harmonizaci lokálních bází autorit a pročišťování rejstříků, jednou provedené propojení autor/název díla by následně využily všechny ostatní kooperující knihovny, které ještě nedokončily pročišťování rejstříků BIB bází

·        problém nastává u autorů s velkým výskytem různých vydání jejich děl (např. B. Němcová)

·        v současné době je projekt připravován/koncipován (pro uplatnění ve VISK3)

o       většina zástupců knihoven se vyslovila pro

§         navazující projekt z programu MK ČR „Věda a výzkum“ -  zapojení muzeí a galerií do tvorby a využívání autorit

·        jedná se o perspektivní téma – je ojedinělým projektem, bude tím překročena a rozšířena hranice konceptu knihovnických autorit

·        v současné době testováno na třech institucích

·        spolupráce NK a Moravského zemského muzea (pětiletý projekt)

·        letos byl vytvořen klient Z39.50 pro muzea a byly zapojeny první tři instituce – České muzeum výtvarných umění (Praha), Oblastní galerie v Jihlavě a Muzeum v Litomyšli

·        na listopad 2008 naplánováno další setkání (školení metodiky tvorby autorit)

·        PROJEKT VIAF

o       Virtual Autority File (tzn. vytvoření souboru „evropských“ autorit, dále spojení záznamů z LC a DNB)

o        jedná se o projekt financovaný EU, původními řešiteli byla LC, DNB a BLPC

o       NK byla řešiteli projektu před časem kontaktována a byla jí nabídnuta spoluúčast v projektu => po kladné odpovědi NK odstartuje testování dat, které poběží cca do dubna 2009

o       projekt narazil na problém katalogizačních pravidel (Německo nemá AACR2) a s vyhodnocením přesných údajů určení autority

o       projekt je chápán na úrovni pouhého ověření záhlaví, česká koncepce spojení s faktografickou bází je možná

o       díky poli 909 s hodnotou CZ umíme vyčlenit české autory => je zde však problém s abecedou (včetně přepisu ruských autorů do latinky, český a anglický přepis se liší)

o       dalším problémem je přenos dat, náš soubor autorit má klienta Z39.50, který zbývajícím knihovnám chybí

·        pole 856

o       naprosto stejná struktura jak pro UNIMARC tak pro MARC21

o       nastaly změny, které si vyžádala katalogizační praxe

o       přibyl druhý indikátor v hodnotě 2 a podpole 3

o       NK apeluje na spolupracující knihovny, aby zvážily používání linku, doporučeno používat jen v opodstatněných situacích:

§         pokud se jedná o informace, které nelze jinde dohledat

§         nebo pokud se jedná o informace rozšiřující, obohacující autoritní záznam (podrobnější biografie, bibliografický soupis atd.)

! nepoužívat nadbytečně, protože

·        hrozí nestálost hyperlinků (čtvrtletně je kontrolována jejich aktivnost)

·        jejich nadbytečnost (pokud se jedná o link s informacemi dostupnými v samotných bázích autorit)

·        u korporací se vyvarovat hyperlinků na akce, u kterých je pravděpodobná možnost zániku, v takových případech připojovat hyperlink jen u akcí, které mají za sebou již několikátý ročník a není zde nebezpečí změny adresy

·        metodika

o       v těchto dnech tisknuto druhé doplněné vydání metodiky pro MARC21 (pro UNIMARC vyvěšeno na internetu)

o       objednávka možná + aktualizace na webu

·        portál

o       splňuje požadavky, žádné připomínky se nevyskytly, kromě možné nefunkčnosti, která není zapříčiněna samotným portálem, nýbrž internetovými prohlížeči v PC kooperujících knihoven (nefunkčnost tabulek s citacemi zdrojů; náhradní možnost prohlížení v pdf formát)

o       potřeba zpětné vazby => všechny návrhy na vylepšení budou prodiskutovány

o       návrh na doplnění (pro ALEPH knihovny) zkratek při citaci zdrojů – do pole 670 přes klávesu F8

§         pro SNK (slovenská NK), ONB (rakouská NK), RSL (ruská)

·        mailová korespondence NK s kooperujícími knihovnami

o       všem vyhovuje současný forma

·        problematika „legendárních postav“

o       př. Robin Hood, Mickey Mouse… nejsou předmětem jmenných autorit, nýbrž věcných => pokud při práci s bázi budou některé podobné objeveny, je nutno nahlásit, bude převedeno

o       Jára Cimrman – jistá výjimka, záznam s odkazy na jednotlivé autory

·        statistiky

o       vystavené na webu, ty za rok 2007 budou přepočítány, statistické průměry potřebují tzv. „vážený průměr“, ve statistikách za rok 2008 budou již tyto postupy zohledněny

o       nově koncipováno/upřesněno vytváření statistik pro Alephovské knihovny(sjednocení metodiky) - skript vystaven na webu ke stažení v daných knihovnách, kde si je technici lokálně doplní popř. pozmění dle lokálních podmínek, jádro však stejné pro všechny!

·        chybovost v aut. záznamech

o       při opakované chybě vrchní supervizor NK upozorní e-mailem autora chyby/nesprávnosti na chybu, aby se již do budoucna neopakovala!

o       za správnost autorit po formální a obsahové stránce ručí lokální supervizitoři (návrhy z Olomouce a Brna od června 2008 NK na základě dohody s knihovnami již nekontroluje, autority z těchto knihoven jsou trvale kvalitní; ulehčí se pracovnímu vytížení kolektivu supervizorů NK ČR)

Pro více informací kontaktujte pracovníky oddělení národních jmenných autorit NK ČR.

« červen 2024 »
Ne Po Út St Čt So
1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
30